Interview (audio) met M.W. Eberlé-Gotlib uit 1983:

Interview met mevrouw M.W. Eberlé-Gotlib door ds. C. van Atten

in: Vrede over Israël
jaargang 41, nr. 1 
feb. 1997

In een boekje als dit mag zeker niet ontbreken een gesprek met iemand uit de wereld van de Messias-belijdende Joden.

Een zeer markante persoonlijkheid binnen deze wereld is mevrouw Eberlé-Gotlib te Rotterdam. Ze geeft al jarenlang leiding aan de vereniging ‘Hadderech’ (Hebreeuws voor: de Weg), de Nederlandse vereniging van Messiasbelijdende Joden; ze is redacteur van liet gelijknamige blad van deze vereniging en vervulde ook een niet te onderschatten rol in de internationale vereniging van Messias-belijdende Joden, de International Hebrew Christian Alliance. Daarnaast is ze voor Hadderech al jaren lang lid van het Interkerkelijk Contact Israël, vervult ze vele spreekbeurten en leidt diverse Bijbelkringen. Een gesprek met haar is een boeiende ervaring; ik zocht haar op in haar woning te Rotterdam.

Marjorie Eberlé-Gotlib

Op 8 oktober is het al weer tien jaar geleden dat Marjorie overleed. Een goede gelegenheid om herinneringen op te halen.

               Thea Ornstein Van alle mensen die ik me van klein kind af herinner is Marjorie er een. Regelmatig kwam ze bij ons thuis om samen met mijn vader, toenmalig secretaris van Hadderech, verenigingszaken te bespreken. Na mijn vaders overlijden had ik jarenlang geen contact met haar. Dat kwam later pas weer toen ik met het gezin het Paaskamp mee ging vieren. In 2006 nam ik wegens ernstige gezondheidsklachten van haar het voorzitterschap over, voorwaar geen sinecure als zij je voorgangster was. In veel opzichten blijft zij een voorbeeld voor mij en ben ik dankbaar haar gekend te hebben. Haar nagedachtenis zij tot blijvende zegen!

Marjorie W. Eberlé-Gotlib

Bij het lezen van het evangelie in Mattheüs 5 vanaf vs. 17 maakt Jesjoea ons duidelijk dat hij niet is gekomen om de wet of de profeten te ontbinden maar om te vervullen! In dat vijfde hoofdstuk wordt ons een voortgaande reeks van wetsvoorschriften opgesomd die beginnen met de woorden: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is”, gevolgd door een wetsvoorschrift. In de volgende zin verzwaart Jesjoea dat wetsvoorschrift. Bijvoorbeeld vers 27: “Gij hebt gehoord dat er gezegd is: gij zult niet echtbreken, maar Ik zeg u: een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd”. Het laatste vers luidt: “Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is”.

Een eenzaam avontuurDe weg van Marjorie Eberlé-Gotlib,
Een Messiasbelijdende Jodin

Door: Catharina Mulder

In Een eenzaam avontuur gunt Marjorie Eberlé-Gotlib ons een blik in haar leven dat God op een wonderlijke manier heeft geleid. Ze groeide op in een liberaal Joods gezin, waar niet over geloof gesproken werd. Tijdens de oorlog kwam ze tot de overtuiging dat God bestaat en dat Jezus de Messias is die de Joden al lang verwachten. Hiervan heeft ze op een unieke manier getuigd.

Autobiografisch boek over het leven van Marjorie W. Eberle Gotlib
“Een eenzaam avontuur” opgetekend door Catharina Mulder 7,50€ (excl. verzendkosten).

Bestellen

Het cursus materiaal van de Bijbelkringen gegeven door M.W. Eberlé-Gotlib zijn verzameld en in A4 boekvorm verkrijgbaar.
Wilt u bestellen, gebruik de onderstaande knop "Bestellen" en voer uw bestelling en gegevens in..

Bestellen

Bijbelstudie Pagina’s Excl. verzendkosten(€)
Jona 21   4,50
Efeziers 64 11,50
Zacharia 68 11,50
Daniel 100 14,00
Romeinen 182 18,50
Openbaring 114 15,00
Hosea 82 12,50
Galaten 55 10,50
Hebreeën 156 17,50
Ezechiël (2 delen) 240 24,00

Verzendkosten: brievenbus pakket 4,50 €, pakket 8,50 €

Onderstaande artikelen zijn onderdeel van deze Bijbelstudies:

Jona

Romeinen

Marjorie W. Eberlé-Gotlib

Marjorie W. Eberlé-Gotlib

Traditiegetrouw plaatsen we ter gelegenheid van onze vroegere voorzitter Marjorie Eberlé sterfdag (8 oktober 2009) in de maand oktober een stuk van haar hand in ons maandblad. Dit keer kozen we voor een gedeelte uit haar commentaar op de Galatenbrief (5:13-26) dat eerder dit jaar verscheen.
Over veel zaken had Marjorie een uitgesproken mening. Niet in de laatste plaats was dat over de vraag hoe een Messiasbelijder zijn of haar leven zou moeten leiden. Of beter gezegd: wìe je leven zou moeten leiden.

De historische achtergrond van de Galatenbrief

De gemeente van Galatië was mogelijk net zo verdeeld als die van Corinthe (1 Cor. 1:10-13).  Er moet een duidelijke meerderheid geweest zijn van Judaïsten die meenden door het houden van de Joodse wetten iets te zijn in Gods oog. Het is niet onwaarschijnlijk dat een ander deel trouw was gebleven aan Paulus en zijn evangelieprediking; hoe kon hij anders weten wat er daar omging?

M.W. Eberlé-Gotlib

 

Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander (Gal. 5:17 NBV).

Nadat Paulus in het zevende hoofdstuk van de Romeinenbrief uiteengezet heeft dat het onmogelijk is voor de mens zich aan de wet te houden en de strijd die dat met zich meebracht, stoot hij nu door naar de nieuwe situatie waarin zij zich bevinden die in de Messias mogen leven. Vrij van de dictatuur der zonde maar ook vrij van het falen van de wet spreekt hij nu over de nieuw-geschapenen in Jezus de Messias. Heel duidelijk tekent Paulus dat de macht achter die nieuwe mens de Heilige Geest is. In de oudtestamentische bedeling werkte de Heilige Geest ook, maar schoksgewijs.

Marjorie Eberlé-Gotlib

Hoewel er geen woord van voorzegging in het Bijbelboek Jona staat, is het een volledige profetie betreffende de geschiedenis van het Joodse volk. Jona is er een schildering van.

Israël werd immers, net als Jona, door God uitgekozen om Zijn volk en Zijn getuige te zijn. In Deut.14:2 zegt de Eeuwige: “Want u bent een volk dat de Heer, uw God, heilig is en u heeft de Heer uitverkoren  om Hem een eigen volk te zijn, uit al de volken die op de aardbodem wonen”.

Marjorie W. Eberlé-Gotlib

Het antwoord op de vraag welke Israëls boodschap voor de wereld is, vinden we in de Bijbel. De schrijfster somt in dit artikel tien facetten van dit getuigenis op (red.).

Israël, dat is het volk Israël, het Joodse volk. Heeft dit volk een boodschap?

Het is een uniek volk, anders dan alle andere volken. Geen enkel volk op aarde kende zijn eerste; niemand weet wie de eerste Nederlander, Fransman, Rus, Engelsman of noem maar iets op is geweest, daarentegen kent de hele wereld de eerste Jood, het was ʽvaderʼ Abraham. Israël heeft ook niet, zoals de andere volkeren, zijn eigen wetten gemaakt. God maakte ze. Israël geschiedenisboek is niet door gestudeerde heren geschreven, het vaderlandse geschiedenisboek van Israël is de Bijbel. Dit kan geen enkel volk haar nazeggen. Het is ook het enige volk ter wereld waarvan de geschiedenis tot op de jongste dag is geschreven. Heeft dit volk een boodschap aan de wereld? Zeker wel! De boodschap dat God bestaat! God is niet dood, ver weg of in ruste. Het Joodse volk getuigt daarvan in deze wereld, doordat ze nog steeds bestaat. Graag wil ik ingaan op tien aspecten van dit getuigenis.

M.W. Eberlé-Gotlib

De ʽrede over de laatste dingenʼ in Matth. 24 sprak Jezus uit, nadat Hij de farizeeën en schriftgeleerden in de tempel bestraffend had toegesproken (Matth. 23). Hij eindigde deze bestraffing met de woorden: “Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend is Hij die komt in de naam des Heren (Matth. 23:38)”.

Toen verliet Jezus de tempel en Zijn discipelen vestigden Zijn aandacht op de gebouwen van de tempel. Deze tempel was zeer mooi; nog veel mooier dan die van Salomo. Hoe kon een dergelijke mooie tempel nu ooit afgebroken moeten worden? En toch was het antwoord van Jezus of Hij deze tempel bedoelde, duidelijk. Hij zei: “Ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken (Matth. 24:2).”

Citaten

Gods liefde voor ons gaat het bevattingsvermogen van de mens te boven. Ik hoef mezelf alleen maar na te gaan, met m’n goede en slechte eigenschappen. Maar God trekt zich daar niets van aan. Hij heeft een doel met ons leven, en daar wijkt Hij niet van af. Laat God maar schuiven.


(Dave Hamburger, Dave’s ouders zijn voor WO-II gaan geloven dat Jezus de Messias is.

Telefoongesprek met Joop)