Thea Ornstein (voorzitter)

De verkondiging van de eeuwigdurende heerschappij van God staat centraal op Rosj Hasjana, dat van `s avonds 9 tot `s avonds 11 september gevierd wordt. Hierbij worden de malchiot, een reeks Bijbelteksten over de goddelijke soevereiniteit, gebruikt. De zichronot-teksten roepen herinneringen op aan de uitreddingen door God in het verleden.

Hij, de alwetende Rechter, zal op deze ontzagwekkende dag rechtspreken. Om zowel de goddelijke heerschappij te benadrukken als Zijn genade wordt op de ramshoorn geblazen.

Het blazen op de sjofar is het enige uitdrukkelijke bevel voor Rosj Hasjana. Door alle eeuwen heen wordt de sjofar terecht erkend als hét symbool van Rosj Hasjana. Want de honderd klanken die men laat horen versterken het tweevoudig thema van die dag.


Net zoals herauten de aanwezigheid van een sterfelijke koning aankondigen, zo wordt op deze avond de kroning van de Koning der koningen aangekondigd. En ook zet de sjofar aan tot inkeer: elke stoot doet denken aan het komende oordeel van God.

De ramshoorn herinnert zowel het Joodse volk als ook de Almachtige aan de bereidheid van Abraham om zijn zoon Izaäk te offeren teneinde Gods bevel op te volgen. Op het allerlaatste ogenblik gaf God bevel om een ram als offer de plaats van Izaäk te laten innemen. Op de tweede dag van Rosj Hasjana wordt uit de Thora (Gen. 22) over de binding van Izaäk gelezen, nogmaals de toewijding van Abraham in herinnering brengend. Na de dienst verlaat men de synagoge en wenst men elkaar toe: “Moge u in het boek des levens worden ingeschreven!”

Als Messiasbelijdende Joden en niet-Joden mogen wij echter weten dat Gods barmhartigheid door onze Messias zo oneindig groot is dat we door het geloof in Hem uit genade reeds in het Boek des Levens zijn ingeschreven (Openb. 3:5)!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2018