De Britse vereniging van Messiasbelijdende Joden meldde onlangs dat er een nieuwe internationale vereniging van Joodse volgelingen van de Messias opgericht wordt. Daartoe besloten vorig jaar augustus in Dallas, Texas, 40 voorgangers en theologen van Joodse afkomst. De nieuwe organisatie moet wereldwijd Messiasbelijdende Joden van velerlei pluimage gaan verenigen. In een slotverklaring van een vierdaagse conferentie wordt o.a. gesteld:

 

“We zijn Joden die de God van Israël aanbidden, de schepper van hemel en aarde, die zichzelf openbaarde in Jezus de Messias. Als discipelen van Jesjoea behoren we tot een breed scala van kerken – Russisch-orthodox, katholiek, protestants en evangelisch – en Messiaans-Joodse gemeenschappen. Na bijna een decennium van gebed, studie en samenwerking door leden van de Helsinki Consultation is wederzijds begrip, respect en genegenheid gegroeid. We verlangen ernaar om te groeien in de gemeenschap met elkaar, van elkaar te leren en elkaars roeping in de Geest te ondersteunen. We geloven dat dit een kostbaar geschenk van God is waar al onze Joodse broeders en zusters die ook tot geloof in Jesjoea de Messias gekomen zijn bij betrokken zouden moeten worden.

We zijn ervan overtuigd dat Joodse discipelen van Jesjoea, zonder hun kerkelijke gemeenschappen te verlaten, geroepen zijn om met elkaar te verkeren en zo het Joodse volk binnen het Lichaam van de Messias zichtbaar te maken en een profetische stem te zijn binnen dat Lichaam en binnen het volk van Israël. We geloven dat het verlies van een Joodse uitdrukkingswijze van het geloof in de Messias een wond is binnen het Joodse volk en binnen het lichaam van de Messias. Het helen van deze wond vraagt om een samenkomen van Joodse en niet-Joodse discipelen van Jezus. Op die manier zal Jezus’ gebed “dat zij allen een zijn” in vervulling gaan.

Om deze visie te realiseren is er een organisatie nodig die de breedte van de Joodse discipelen van Jezus weerspiegelt. Deze organisatie zal zich bezig houden met (…) gezamenlijk gebed, theologisch onderzoek, het ontwikkelen van materialen die de identiteit van Joodse discipelen van Jezus versterken, het bestrijden van het antisemitisme, het bouwen aan netwerken voor jonge mensen en alleenstaanden en het uitwisselen van liturgische tradities. (…)

De vorm, organisatiewijze en naam van de beoogde organisatie zal blijken na een periode van gebed en structureel overleg.”

Om het bovenstaande te bereiken is een stuurgroep in het leven geroepen. Deze bestaat uit vier leden van de Helsinki Consultation, Mark Kinzer, Boris Balter, Fr. Antoine Lévy en Lisa Loden, aangevuld met Igor Swiderski, Lee Spitzer en Mark Neugebauer als vertegenwoordigers van resp. de Europese Messiasbelijdende Joden, protestanten en Noord-Amerikaanse katholieken.

De conferentie werd gehouden in King’s University waaraan ook Dr. David Rudolph en rabbi Marty Waldman verbonden zijn.

Joop Akker, bron: BMJA-nieuwsbrief, voorjaar 2019.

Christianity Today

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van april 2019