De rabbi van Amsjinow [1] sprak op Rosj Hasjanah: “Wij allen zijn vol zonden. Zou stipte rechtvaardigheid bij het Hemelse Gerecht overheersen, dan zou geheel Israël veroordeeld worden. We zien echter, dat de Heer zich verheugt over de eerlijk gemeende lof die Israël Hem betuigt en dat Hij zich zelfs onze Koning noemt, zelfs in onze zondigheid. We lezen: ‘Als U, God, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt (Ps. 130: 3), wanneer Gij ons vergiffenis zou weigeren, wie zal dan overblijven?’

Op een dag kwam er een jongeman bij de rabbi en zei: “Rabbi, ik kom hier voor mijn vriend. Hij heeft een grote zonde begaan en heeft mij gevraagd om u te bezoeken om te vragen wat hij moet doen.” “Maar waarom is hij zelf niet gekomen?” vroeg de rabbi. "Hij schaamt zich zo dat hij u niet onder ogen durft te komen.”

Er was eens een arme schlemiel. Als laatste redmiddel besluit hij tot God te bidden om hulp. Hij bidt: “Almachtige God, geef me tienduizend gulden. Ik zweer bij alles wat me lief is dat ik goed zal zijn voor iedereen. Ik zal vijfduizend gulden aan andere armen geven, en ik smeek u mij de andere helft te laten houden. Als u echter twijfelt aan mijn eerlijke bedoelingen, geeft u mij dan vijfduizend gulden. Dan kunt u zelf de andere helft verdelen!”

 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2021

birkat hamazon

rabbi David Ashear

Deze wereld is een grote feestzaal, gevuld met allerlei soorten voedsel en geneugten voor de gasten om van te genieten. Hashem (lett. De Naam = God) is de eigenaar van deze feestzaal en hij ziet er op toe dat er voor zijn gasten op de best mogelijke manier gezorgd wordt. Hij schiep een fantastisch blauwe lucht, prachtige natuur, honderdduizenden bloemen met allemaal verschillende kleuren, vormen en geuren, spectaculaire zonsopgangen en adembenemende zonsondergangen - allemaal voor ons genoegen. Het enige dat Hij van ons vraagt is dat wij de schoonheid waarderen en erkennen dat Hij erachter zit.

arme man met een loodzware tas

Rabbi David Ashear

De pasoek [1];zegt: “Werp je last op de Heer, en Hij zal je onderhouden.”
De maggid [2] van Dubno (1740-1804) verklaarde dit vers door middel van een gelijkenis:
Een arme man reisde met een loodzware tas op zijn rug. Terwijl hij langs de weg loopt, komt een rijke man in een royaal rijtuig voorbij. Hij ziet de arme reiziger, brengt het rijtuig tot stilstand en biedt de arme man vriendelijk een lift aan. Deze stapt in en het rijtuig vervolgt z’n weg. Een paar tellen later merkt de rijke man op dat zijn gast nog steeds zijn zware tas draagt.

Rabbijn I. Maarsen

Rabbijn I. Maarsen

Geen lofliederen op de oorlog

Het Hebreeuwse woord sjalom is verwant met sjaleem: compleet, volmaakt zijn. Het is een toestand van volmaakte harmonie, de noodzakelijke voorwaarde voor geluk, zowel voor de mens als voor de kosmos, geen plekje uitgezonderd.
Wanneer de volksgroet iets zegt over de volksaard, dan geeft de populaire groet sjalom aan hoe belangrijk vrede voor het Joodse volk is.

Rabbijn I. Maarsen

Van alle gevoelens waar de mens last van kan hebben, zijn haatgevoelens misschien wel het schadelijkst voor de mens. Dergelijke gevoelens ontstaan op verschillende manieren. 
Heel vaak zijn haatgevoelens gericht tegen mensen die ons geen kwaad gedaan hebben, maar die meer dingen kunnen of hebben dan wij.

Er kunnen echter ook gegronde redenen zijn om een hekel aan iemand te hebben. Er zijn  mensen die ons leven heel onaangenaam maken. We zijn dan geneigd het kwaad en de kwaadstichter te vereenzelvigen in plaats van alles in het werk te stellen de betreffende persoon op andere gedachten te brengen. Niet voor niets beveelt de Thora: “Ge zult uw broeder in uw hart niet haten, openlijk zult u hem terechtwijzen (Lev. 19:17).”

Citaten

Ik begon nu ook mijn zonden te voelen of, beter gezegd, mijn algehele ellende. Maar dit gevoel smolt weg in Gods liefde. Nu had ik in de Messias mijn leven gevonden.


(Dr. A. Capadose, 1795-1874. Sefardisch-Joodse arts, vriend van Isaäc da Costa, behoorde tot het Réveil.
Uit: de bekering van Dr. A. Capadose, blz. 50)