Graag wil ik ieder van harte welkom heten op de vernieuwde website van Hadderech, sinds 1928 de vereniging van Messiasbelijdende Joden in Nederland.

 

De naam Hadderech betekent 'de weg' en komt uit Joh 14:6 waar de Messias zegt: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

 

 

Wie zijn we en wat doen we?

Met vijf mensen wordt het bestuur gevormd en we vergaderen twee keer per jaar.
Ook wordt er tussendoor regelmatig telefonisch vergaderd. 

Onze hoogtepunten vormen onze jaarlijkse ledenvergadering en de beide vieringen rond Pesach/Pasen.
Bij de eerste, tijdens de seiderviering, gedenken we de uittocht uit Egypte aan de hand van een eigen haggada, liturgie, met zowel joodse als joods-christelijke elementen. De volgende dag vieren we de opstanding van de Messias. Jammer dat Pesach niet altijd samenvalt met Pasen, maar om praktische redenen kan het niet anders.

Verder geven we een maandblad uit, eigenlijk onze belangrijkste activiteit. Het wordt gevuld met artikelen geschreven door Messiasbelijdende Joden in binnen- en buitenland, ook door niet-Joodse acteurs die onze opvattingen delen. Het bevat theologische artikelen, artikelen over de staat Israel en verenigingsnieuws.

Regelmatig ontvangt de vereniging giften voor allerlei goede doelen in Israel. Soms worden er bepaalde goede doelen onder de aandacht van de lezers gebracht, zoals momenteel de actie voor het JNF i.v.m. de grote branden onlangs in Israel.

Het onderhouden van contacten met onze leden neemt een belangrijke plaats in binnen de vereniging. Dit gebeurt o.a. door de jaarlijkse uitjes met elkaar, de afgelopen jaren in Elburg, Rotterdam, Amsterdam en Alkmaar waar we historische joodse plaatsen bezochten o.l.v. een gids.

Tot slot een persoonlijke noot in dit verhaal: mijn vader en mijn broer, helaas beide overleden en allebei met dezelfde naam Gottlieb Johannes Ornstein vervulden binnen de vereniging jarenlang de functie van secretaris.

Sinds 2006 mag ik de functie van voorzitter vervullen en volgde hierin Marjorie Eberlé-Gotlib op die deze functie bijna 50 jaar bekleedde.

Reacties, op- en aanmerkingen over onze website en vragen zien we graag tegemoet. Mocht u of jij na het lezen van onze artikelen en informatie lid willen worden of een abonnement willen nemen op ons maandblad kan dat natuurlijk door aanmelding via de site.

Ik wens u veel leesplezier,

Thea Ornstein de Weerd (voorzitter Hadderech)

Citaten

Het Oude Testament staat vol voorzeggingen van een nationaal herstel van Israël. Mozes en alle profeten scheiden deze twee gebeurtenissen nooit van elkaar: De tijdelijke verstrooiing en langdurige ellende van dat volk als gevolg van zijn zonde, zijn bekering in het laatst der dagen tot de HEERE en tot de Messias, de zoon van David, door de trouw van zijn God.


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)