Dr. Adolph Saphir

Hoe zag Henochs wandelen met God - Gen. 5:24 - eruit?
Ik stel me zo voor dat Henoch onafgebroken in Gods liefdevolle gezelschap mocht verkeren en in afhankelijkheid van Hem en onderwerping aan Hem en aan Zijn wil leefde.

Hij had genade gevonden in de ogen van de Heere omdat hij Hem volkomen vertrouwde. Henoch wandelde als enige met God want volgens zijn eigen profetie werd zijn tijd gekenmerkt door goddeloosheid (Judas 1:15). Henoch had zichzelf niet alleen onbesmet van de wereld bewaard. Hij had zich ook een onverschrokken belijder getoond van de toekomstige dingen.
Maar het leven dat verborgen is in God moet zich openbaren in het conflict met de wereld. Dat gold voor Henoch en voor alle gelovigen. Johannes, de discipel die rustte aan de borst van de Heer, werd vanwege zijn getuigenis naderhand verbannen naar Patmos. Precies zo had Henoch ongetwijfeld de tegenstand en haat van een ongelovige generatie verdragen. Als een lelie tussen de doornen, zo leefde Henoch onder de mensen.

“Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg.” Opvallend in Genesis 5 is het voortdurend herhaalde “en hij stierf”. De levensduur van de mensen was weliswaar nog erg lang, alsof de verbeurde zegen onwillig was de mensheid te verlaten. Maar uit deze woorden blijkt hoe de dood was gaan heersen over de mensen. Om te laten zien dat de dood geen macht meer heeft over de gelovige nam God Henoch weg en bracht hem in het land van de eeuwigdurende vrede. Zijn leven was kort geweest vergeleken met dat van zijn tijdgenoten. Dat zal zijn wegneming des te opvallender gemaakt hebben.
Net als Elia is Henoch het beeld van de opneming ten hemel van de Messias en een illustratie van het woord: “Wij zullen niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden”. Zo zal het zijn bij de wederkomst: degenen die in het geloof wandelen in de tijd waarvan de Messias zei: “Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?” zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht.

Als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?

Wij die geloven zijn niet langer een prooi van de dood. De Messias heeft die teniet gedaan en de macht ervan ontnomen. Ook wanneer we sterven zullen we de dood niet zien. Maar we zullen Jezus zien en het eeuwige leven ervaren.

Vrij naar: A. Saphir, Een Hebreeër over de Brief aan de Hebreeën.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van jan-feb 2024.