Thea Ornstein

Het bestuur koos ʽde vreugde van het evangelieʼ als thema voor ons nieuwe verenigingsjaar. Met elkaar hopen we hier de komende tijd over na te gaan denken. De betekenis van het woord evangelie is ‘blijde tijding̕  of ‘tijding van overwinning̕ . Deze tijding geeft ons toekomst en de Bijbel staat van voor naar achter vol met deze positieve tijding. Inspirerend en onnoemelijk rijk. We kunnen er mee leven en we kunnen er ook mee sterven. Hij overstijgt alle moeite en geeft mogelijkheden en vrijheid. Geeft hoop, moed en kracht in moeilijke tijden, ook in verdriet. Maar wat is dan die goede tijding?

 

De vreugde van het licht

Johannes 1 begint ermee: “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.”
De Eeuwige schiep door te spreken, weten we uit Genesis 1. Door Zijn Woord is alles geschied en werden in zes dagen de hemel en de aarde geschapen. De nieuwe dag begon `s avonds bij zonsondergang. Want er staat in het scheppingslied: “Het was avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag.” Daar zit een diepe betekenis in. Het gaat met ons van de duisternis naar het licht.

 

De vreugde der wet

simchat torahExodus 20 begint met: “Toen sprak God al deze woorden.” Er staat niet: “Toen sprak God al deze geboden.” Vandaar dat het Jodendom niet spreekt over de tien geboden, maar over de tien woorden. Daar is nog een reden voor. De tien woorden beginnen niet met een gebod maar met “Ik ben de Here, uw God, die u uit het diensthuis Egypte geleid heb.”
Deze goede tijding, dit evangelie dus, is de inzet van de opdrachten en beloften die nu volgen. Een bevrijdend God stelt zich aan ons voor.
Het allereerste woord is “Ik”. Hij is niet een droom, geen natuurkracht, vaag als een nevel. De God die zich hier bekend maakt aan Zijn volk is niet Iets, maar Iemand. We mogen over hem denken als over een persoon, een goddelijk persoon.
God zegt: “Ik ben de HERE, uw God”. Wij moeten ons behelpen met vertaalwerk. HERE is immers een vertaling van JHWH: “Ik ben die Ik ben.” Zo meldt Hij zich als een betrouwbare God aan Zijn verloste slavenvolk dat Hij heeft bevrijd en waar Hij ook verder mee gaat.
Hij is de Getrouwe en laat niet varen wat zijn hand begon. Dat mogen ook de heidenvolken, die bij Zijn volk zijn ingelijfd zich voor gezegd houden. (psalm 87).

Met “Ik ben de Here, uw God”, kan in het Nederlands zowel een menigte als een enkeling worden aangesproken. Maar het Hebreeuws duidt hier op een enkeling. Er staat dus: “Ik ben de Here, jouw God.” Een heel persoonlijk bericht, aan ieder van ons.
Hij maakt zich niet alleen bekend als de Schepper van het universum, maar ook als uw/ jouw persoonlijke verlosser. Onbegrijpelijk heerlijk!
Zo zijn de tien woorden bedoeld om in Zijn lichtkring te blijven, vijf in relatie tot Hem en vijf in de relatie tot onze medemens. Ze betreffen onze daden. Hij zegt: “Ik doe mijn Aangezicht uit liefde over je lichten, bedrijf geen duistere praktijken.” Je bent immers van Mij, een kind van het Licht. Voorkom dat je weer opnieuw in slavernij vervalt door mijn opdrachten te vervullen. Houd deze leefregels in ere en vier ze. Maar toch, hoewel we ze op onze tien vingers kunnen natellen hebben we er onze handen vol aan.

 

De vreugde van het geloof

Met Israël weten we dat we nog steeds onderweg zijn. En dat weten we maar al te goed en merken we dagelijks. Er kunnen zoveel zorgen en moeiten zijn dat we de blijdschap van het evangelie niet altijd ervaren. Zowel in ons persoonlijk leven als in de wereld om ons heen. Het kan ons zo benauwen allemaal. Een gevoel van machteloosheid kan je overvallen als je iemand bezoekt die grote moeilijkheden kent. Of iemand die een groot verlies van een geliefde te verwerken heeft. Wat kun je dan nog zeggen, wat betekenen woorden dan in zo'n situatie?

En toch, woorden hoeven niet goedkoop te zijn. Als we komen met woorden van het Evangelie, komen we met een goede tijding. Het zijn geen loze woorden, want het zijn woorden van God. Het zijn ook geen goedkope woorden, want de Messias heeft er met zijn leven voor betaald. En in alle schuilhoeken van de Schrift gaat het immers om het offer van de Mensenzoon en zijn verrijzenis. Het zijn, al lijken we het onderspit te moeten delven, toch woorden van overwinning. Niet de dood heeft het laatste woord in ons bestaan, maar onze Verlosser, de Opgestane.

overwinning250Als Paulus in nood verkeert tijdens een hevige storm, zegt hij tegen zijn mede-opvarenden: “Weest niet bevreesd.” Deze bemoediging staat niet 365 maal in de bijbel maar wel 77 maal. “Dit vertrouwen heb ik op God, zegt Paulus, dat het mij zal gaan als mij gezegd is (Hand. 27:25).”
Kostbare taal. Woorden om mee te leven en mee te sterven. Woorden die een tijding van overwinning bevatten waarmee we met elkaar het nieuwe verenigingsjaar in kunnen gaan.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2017