Dr. A. Saphir

Deze derde bede van het Onze Vader wordt in het Hebreeuws verschillend weergegeven. Delitzsch vertaalt: jehie retsoncha, Uw wil geschiede terwijl Salkinson vertaalt met je’aseh retsoncha, hetgeen letterlijk betekent: Uw wil worde gedaan.

Hoewel beide vertalingen niet in strijd zijn met elkaar, wekt de vertaling van Salkinson de indruk dat het de bedoeling is van dit gebed dat de mens Gods wil zal volbrengen. 

In zijn boek over het Onze Vader denkt Dr. A. Saphir daarbij aan:

  • Het toekomstig koninkrijk van de Messias, wanneer op aarde alleen nog maar Gods wil gedaan zal worden.
  • De gehoorzaamheid van de engelen, die ons die op de aarde leven ten voorbeeld wordt gesteld.
  • De Messias die toen hij op aarde was in alles Gods wil gedaan heeft.
  • Het werk van de Heilige Geest, die onze harten vernieuwt  en Gods wil in ons uitwerkt.

In dit nummer van Hadderech vragen wij uw aandacht voor wat Dr. Saphir zegt over het eerstgenoemde onderwerp (red).

Dr. Saphir De Bijbel wijst voortdurend de aarde aan als het toneel van het komend koninkrijk van de Messias.
Zelfs gelovigen kunnen zich dit maar moeilijk voorstellen, vertrouwd als we zijn met de menselijke onwetendheid en zonde die op aarde heersen. Zoveel eeuwen heeft het merendeel van de mensheid zonder kennis van en vrees voor God geleefd en maakten Israël en de gemeente zo’n klein deel van de mensheid uit, dat een toekomst met God dienende en lovende volken niet veel meer dan een hersenschim lijkt. We kunnen ons vaak nog wel een voorstelling maken van de gelukzaligheid van individuen in de hemel, maar vergeten hoe het van meet af aan Gods bedoeling was dat op aarde zijn wil zal worden volbracht en zijn naam verheerlijkt zal worden. Degenen die van de Messias zijn, zijn nu al verhoogd tot een hemelse staat, maar zullen bij zijn terugkomst met hem op aarde heersen en onder hun regering zullen de volkeren leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden.

Dan zal de aarde zich verheugen (Ps. 67:5).

Zeker, God regeert nu al over alles maar nog niet op de manier zoals de Bijbel de overwinning en heerlijkheid van zijn uiteindelijke heerschappij schildert. De aarde is nu nog vol ellende, onderdrukking en bloedvergieten. Maar wanneer de Messias als Koning verschijnt, dan zal de boze geen macht meer kunnen uitoefenen, maar naar zijn eigen plaats verwezen worden: zijn rijk zal dan een einde nemen!

Israël zal dan, vernieuwd door de Heilige Geest, begenadigd worden met liefde voor God en vurige ijver. En zo zal Jezus’ verklaring dat het heil uit de Joden is (Joh. 4:22) haar volkomen vervulling vinden. De aanbidding van God in Jeruzalem zal een voorbeeld zijn voor alle volkeren op aarde. De gedachte van eenheid en de vereniging van alle volkeren tot één gemeenschappelijk aanbidden van de Almachtige, is alleen door het Joodse volk als ideaal gekoesterd (Ps. 100). Verenigd in Gods liefde zullen de natiën elkaar waarderen en geen oorlog meer leren. Elk volk zal zijn eigen eigenaardigheden, kwaliteiten, gaven en roeping begrijpen en ze zullen elkaar aanmoedigen tot de dienst van God. Het Joodse volk zal hen daarin voorgaan. In het verleden was het altijd een minderheid die God diende. En zo vervulden ze niet hun hoge roeping een heilig volk en een koninkrijk van priesters te zijn. Maar wanneer de Heilige Geest Gods wet in hun harten zal schrijven, zal blijken wat deze roeping inhoudt en zal, met Israël als voorbeeld, onder alle volkeren de wil van onze Vader, die in de hemel is, geschieden.

 

Vrij naar: Dr. A. Saphir, het Onze Vader. Dit artikel verscheen eerder in het maandblad Hadderech.