Ds. Sjaak Maliepaard

Er waren ruim 20 leden afgereisd naar de Pniëlkerk in Hilversum voor de algemene ledenvergadering op 26 oktober j.l.. Onze voorzitster Thea Ornstein heette ons allen welkom en las een lange lijst voor met namen van leden, die (helaas) zich hadden afgemeld. Hierna volgde de opening met gebed en een meditatie over Shalom. N.a.v. Jesaja 2:1-5. Het was een mooie, inhoudsvolle overdenking, waarover we aan de hand van enkele vragen nog doorgepraat hebben.

 

Hierna volgden we de agenda, met o.a. een terugblik op de algemene ledenvergadering van het vorige jaar, het jaarverslag van de secretaris Joshua over ons 91ste verenigingsjaar en we dachten na over de taken van het bestuur. Zo was er een voorstel om leden, die een bezoekje nodig hebben door enkele van ons te laten bezoeken. Dat vergemakkelijkt de taak van Thea.

Uitgebreid bespraken we onze financiële situatie. Dat zag er rooskleurig uit. Met name de grote hoeveelheid aan giften voor onze vereniging was weldadig. Het bestuur stelde voor om hiervan €5000 aan goede doelen in Israël maar ook in Nederland te besteden. Dat had de instemming van ons allen. De jaarrekening werd goedgekeurd met dank aan onze boekhouder Peter. Er werd hem decharge verleend na het verslag van de kascommissie. Onze bestuursleden Thea en Philip werden herkozen. Fijn dat ze opnieuw deze taak op zich willen nemen. Thea als voorzitster, haar zoon Philip als algemeen bestuurslid.  Ondertussen werden we goed voorzien van koffie en/of thee met iets lekkers erbij. Dergelijke momenten worden gretig gebruikt om de onderlinge band te versterken en serieuze en minder serieuze gesprekken vinden dan plaats. Zeker als het tijd is voor de zelf meegebrachte lunch, met een overheerlijke soep, door John gemaakt. 

Ds. Dick Stichter kreeg na de middagpauze het woord. Hij hield een inleiding over de Joodse achtergrond van het Koninkrijk van God in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Met een groot aantal Schriftplaatsen liet hij ons zien, dat het Koninkrijk van God niet door onszelf tot stand kan worden gebracht, maar dat het helemaal Gods eigen werk is. Zonder het Koningschap van de Messias op de troon van David zal dat Koninkrijk er niet komen. Omdat de tijd te kort was om het hele verhaal te kunnen houden, nam ds. Dick tot slot nog de vraag bij de kop, hoe je toegang krijgt tot dat Koninkrijk. Hij gaf aan dat inkeer en bekering daarbij cruciaal zijn. Het was zeker de moeite waard om zijn inleiding met veel aandacht en interesse te volgen. Alom zeer gewaardeerd.

Dat bracht de vergadering bij de vraag of er geen studiedag rond dit thema kan worden georganiseerd. Na enige aarzeling gaven Gérard en Sjaak aan samen met Philip te willen bekijken wat er mogelijk is. Het Paaskamp kreeg ook nog aandacht. Kaap Doorn zal D.V de locatie blijven en de datum is gepland op 11 en 12 april 2020. Er waren desgevraagd een aantal bruikbare suggesties voor het programma. We kunnen terugzien op een goede en gezegende dag, met dank aan allen die een steentje hebben bijgedragen. We hopen bij de volgende vergadering nog meer leden te mogen begroeten.

Naschrift penningmeester:
het hierboven genoemde bedrag willen we sturen naar de volgende doelen in Israël:

  • Kirjat Je’ariem, een jeugddorp voor kansarme jongeren,
  • Het JNF ten behoeve van bebossing, landwinning en waterbeheer,
  • Het Hadadit-fonds voor nooddruftige Messiasbelijdende Joden,
  • Makor Hatikva, een Messiaans Joodse basisschool in Jeruzalem zonder overheidssteun,
  • Tandartspraktijk Hatikva met Messiaans-Joodse tandartsen in Jeruzalem voor goedkope of gratis hulp aan minder draagkrachtigen,
  • Het Ebenezer Home en CIA-SELAH. St. Steun de Oekraïne voor medische hulp en voedselhulp aan Joodse ouderen,
  • Zichron Menachem die Israëlische kinderen met kanker op vakantie naar Nederland laat gaan,
  • Het Cheider, een orthodox-Joodse basisschool in Amsterdam, die sinds kort zelf haar beveiliging schijnt te moeten betalen.

Bij de verdeling van het geld is ons uitgangspunt dat de doelen die veel krijgen of gekregen hebben minder krijgen en andere, minder bedeelde doelen, wat meer.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van novemeber 2019