Thea Ornstein

Dit jaar in de vrijgemaakt-gereformeerde kerk aan de Dalweg in Hilversum, een voor ons nieuwe en prettige locatie. Ondanks de vele afmeldingen, bij elkaar bijna net zo veel als de achttien aanwezigen, was het zo goed elkaar weer te ontmoeten.

Ook stonden de tafels al klaar met allerhande Israëlische artikelen, bevrouwd en bemand door Gea en Piet Wastenecker, een kleurrijk gezicht bij binnenkomst.
Na de koffie met divers heerlijk eigen baksel heette ondergetekende ieder welkom en ging voor in gebed. Het onderwerp deze morgen was ‘Heeft Israël een toekomst?’
Een vreemde vraag misschien in ons gezelschap maar die positief werd beantwoord en breed uitgelegd aan de hand van het Oude en Nieuwe Testament. Met aandacht werd geluisterd en na afloop bleek dat de inleiding door ieder was gewaardeerd.

Zoals altijd volgde nu het huishoudelijke deel van de vergadering: de notulen van de vorige ALV, jaarverslag door onze vereniging en het financiële overzicht en verslag van de kascontrolecommissie. Alles werd goed bevonden en we zijn blij dat we onze giften aan de diverse goede doelen weer kunnen continueren en onze financiële toestand rooskleurig is.

Inmiddels was het alweer lunchtijd geworden waar dankbaar gebruik van werd gemaakt, natuurlijk inclusief de kibbesoeb die immers niet mag ontbreken.
Na de inwendige mens versterkt te hebben kreeg ons trouwe en gewaardeerde lid ds. Sjaak Maliepaard het woord over het thema: ‘Wat betekent de uniciteit van Jesjoea voor ons?’ Dit sluit aan bij ons jaarthema van vorig jaar waar we ook in ons nieuwe verenigingsjaar mee verder willen gaan. Aan de hand van vijf Hebreeuwse woorden vertelde hij ons hierover, geïllustreerd op de beamer met mooie afbeeldingen van eigen hand en duidelijke uitleg.

Met grote meerderheid van stemmen werd later ‘tot ieders verbazing’ en met grote vreugde en vrijwel algemene stemmen Joop Akker herkozen als bestuurslid voor de komende vier jaar, een benoeming waar hij gelukkig positief op reageerde. Immers, waar zouden we zijn zonder Joop, al 52 jaar lid van de verenging en onze steunpilaar. En niet te vergeten zijn grote aandeel in ons mooie maandblad dat steeds keurig op tijd bij ons op de mat 'ploft'. Ook zijn brede kennis van de vereniging en zijn vele onmisbare contacten moeten hier zeker even genoemd worden. Fijn dat je weer door wilt gaan Joop, nu als pensionado en veel zegen gewenst bij je werkzaamheden!

Aan het eind van ons samenzijn deze dag heb ik bekendgemaakt wegens gezondheidsredenen helaas na zeventien jaar te moeten gaan stoppen met het voorzitterschap. Het wordt teveel zodat ik niet meer alle aandacht en energie heb die nodig is om deze mooie en belangrijke taak te vervullen. Jammer dat een opvolger nog niet is gevonden, dus moet het nu voorlopig zonder. Maar laten we er vooral met elkaar een zaak van gebed van maken, dat God op Zíjn tijd iemand stuurt! Wel heb ik toegezegd algemeen bestuurslid te willen blijven. Het onderwerp dat ik hield was van mijn overleden vader Gottlieb Johannes Ornstein. Jarenlang was hij secretaris van Hadderech en ik vond het passend om mijn voorzitterschap hiermee af te sluiten. Later zal het gepubliceerd worden in het blad.

Na een mooie, volle dag sloot Sjaak de vergadering met gebed.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2022