Dr. Pieter A. Siebesma

In Brooklyn, New York, werd onlangs een nieuwe uitgave van de Hebreeënbrief gepresenteerd. Het betreft een Hebreeuws-Jiddische uitgave die tot stand kwam onder leiding van ons sympathiserend lid Pieter Siebesma. In het IB-magazine zegt hij hierover: “Het idee voor deze uitgave ontstond naar aanleiding van een conferentie in Brooklyn waar ik samen met Christian Stier begin 2018 was.

In het kloppend hart van het ultraorthodoxe jodendom stonden we met verschillende organisaties stil bij de vraag: Wat kunnen we doen voor de charediem (ultraorthodoxe Joden)? Er bleek een groot gebrek te zijn aan klein materiaal in het Jiddisch. Ik schrijf ‘klein’ omdat de sociale controle in deze kringen extreem groot is en men een dergelijke uitgave liever onopgemerkt meeneemt (….).

 

Hieronder treft u een vertaling aan van het voorwoord in het Jiddisch. Om iets van het Joodse karakter van dit Nieuwtestamentische boek te proeven, hebben we de Hebreeuwse woorden laten staan en tussen haakjes verklaard.”

Geachte lezer, dit boekje bevat de Hebreeuwse en Jiddische vertaling van een brief die bijna tweeduizend jaar oud is. Het is oorspronkelijk geschreven in het Judeo-Grieks en gericht aan Joden in de galoet (ballingschap). Waarschijnlijk was de schrijver een zekere Sja’oel Hattarsi (Paulus van Tarsus), die een discipel was van Rabban Gamliël Hazzakeen (Rabbi Gamaliël de Oudere), de kleinzoon van Hillel. In deze brief, die deel uitmaakt van de Beriet Chadasja (Nieuwe Testament), gaat de schrijver in op onderwerpen als de Beet Hammikdasj (Tempel) en de Messias, die nu nog steeds actueel zijn. Het bespreekt de relatie tussen de Masjiach (Messias) en de Koheen Gadol (hogepriester) en zijn dienst in de Misjkan (tabernakel) en later in de Beet Hammikdasj. De schrijver betoogt dat de Messias gezien kan worden als de Koheen Gadol in de hemelse Beet Hammikdasj en dat door Zijn offer in de hemelse Beet Hammikdasj te brengen de aardse offerdienst is vervuld.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van februari 2019