Dr. Mark Kinzer

Heer, herstelt U in deze tijd het Koninkrijk voor Israël?

Vorige maand publiceerden we in dit blad een samenvatting van de lezing van Mark Kinzer van 21 maart tijdens een bezinningsdag van de Theologische Universiteit Apeldoorn over dit omstreden Bijbelvers. De consequentie van zijn uitleg van Hand. 1:6-11 voor vandaag, het slot van Marks lezing, drukken we hieronder integraal af.

“Er is dus helemaal niets in Hand. 1:6-11 dat erop wijst dat Jezus de visie van zijn apostelen, die geloven in de blijvende betekenis van Jeruzalem in het plan van God en dat op een of andere manier het koninkrijk hersteld zal worden aan Israël op die plaats, corrigeert.


Feitelijk veronderstelt de manier waarop Lucas alle gebeurtenissen in zijn evangelie en het boek Handelingen beschrijft de blijvende verkiezing van het Joodse volk en haar unieke en blijvende band met de stad Jeruzalem en het land Israël. Een stad die voorbestemd is het centrum te worden van het koninkrijk van God. Wanneer de stad Jeruzalem haar unieke betekenis behoudt geldt hetzelfde voor het land Israël, waarvan Jeruzalem het middelpunt is. De stad vertegenwoordigt het hele volk en het land.

Israël in de verschillende toekomstverwachtingen

Welnu, dit was een mooie Bijbelstudie, zult u zeggen, maar wat betekent dit voor vandaag?
Ik weet het niet; ik ben een Bijbelwetenschapper en geen profeet. Sommigen zullen hieruit afleiden dat er iets zal zijn als een duizendjarig rijk, dat voorafgaat aan een volgende fase in de vestiging van het koninkrijk van God. Misschien hebben ze gelijk. Maar feitelijk weet ik het niet.

Anderen hebben de afgelopen jaren een zogenaamde nieuwe schepping-eschatologie geformuleerd.
Daarbij benadrukken ze dat, wanneer Jezus terugkeert, wanneer de doden opgestaan zullen zijn, wanneer zonde en dood niet meer zullen bestaan er nog steeds een wereld zal bestaan. Het zal deze wereld zijn, maar dan een getransformeerde wereld. We zullen mensen zijn met lichamen die in landen en plaatsen wonen. Zoals die lichamen op de een of andere manier een relatie zullen hebben met onze lichamen van dit moment, zullen die landen en de wereld op de een of andere wijze een voortzetting zijn van de landen van deze tijd, alleen op getransformeerde wijze.

Als dat laatste het geval is, is er geen reden waarom er in die nieuwe schepping geen stad Jeruzalem zou zijn en waarom er geen Joods volk zou bestaan met een eigen identiteit, in relatie tot de naties van deze wereld. En daarom zou de volheid van het koninkrijk ook in dat verband gerealiseerd kunnen worden.

Israël, het land, het volk en de stad van de Messias

Wat betekent dit voor de tijd tot de komst van de Messias? Wanneer Jezus verwelkomd moet worden door een Joods volk dat in Jeruzalem leeft, met leiders die het volk en de stad Jeruzalem vertegenwoordigen, dan zijn er blijkbaar in elk geval Joden die terug zijn in het land Israël en op een of andere wijze een onmiskenbaar en autonoom bestaan als volk leiden.

Maar dat is niet de volheid van het koninkrijk. Het is een voorwaarde voor de komst van het koninkrijk. En daarom heeft dit voor mij niet de politieke consequenties die het voor sommige anderen misschien wel heeft. Aan de andere kant kijk ik ook niet naar het Israël van vandaag als een louter politieke werkelijkheid, ontstaan los van de bijzondere en voorzienige tussenkomst van God. Maar ik zie de staat Israël ook niet als de eerste fase van het koninkrijk. Er is een groot verschil tussen beiden. Daarom hebben de leiders van Israël, in mijn ogen, veel speelruimte met betrekking tot de beslissingen die ze nemen.

Wat mij betreft zouden deze vooral ingegeven moeten worden door overwegingen van wijsheid, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid. En niet door theologische dictaten die zeggen: “Jullie kunnen geen inch land weggeven of ooit iets toegeven.”

Meer kan ik niet zeggen over de betekenis van Hand. 1:6-11 voor vandaag. Maar wat dit Bijbelgedeelte duidelijk illustreert is dat we de stad Jeruzalem, het land Israël en het Joodse volk niet op dezelfde manier kunnen behandelen als andere oude steden, landen of volkeren. Dat kan gewoonweg niet. Het zijn namelijk de stad van Jezus, het volk van Jezus en het land van Jezus.”

Vorig deel.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2018