Ds. Willem J. J. Glashouwer

Wanneer de Bijbel spreekt over ‘de eindtijd’ of ‘het laatste der dagen’ bedoelt ze de eindfase van deze periode van de wereldgeschiedenis. Daarna komt de volgende periode. Dus niet het einde van de wereld, maar de 'persweeën' die vooraf gaan aan de geboorte van de nieuwe baby. Gods grote einddoel is de komst van het Koninkrijk, en de komst van de Koning van dat Koninkrijk. Dit einddoel is de magneet die dwars door alles heen de geschiedenis trekt. Een trekkende en stuwende kracht naar het einde, naar 12.00 uur. En daar doorheen naar een nieuw begin.

 

De eindtijd

Deze eindtijd wordt in de Bijbel op verschillende manieren aangeduid en is al zo’n 2000 jaar geleden begonnen, toen Jezus in Bethlehem geboren werd. Hebreeën 1:1-2: “Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon…” Dat spreken van God in de vleesgeworden Thora, in Jezus, vond plaats in de volheid des tijds, zegt de apostel Paulus. “Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet.” (Gal. 4:4) In de volheid des tijds, op het juiste moment. Vanaf dat moment brak de eindtijd aan.

En Petrus zegt in Handelingen 2:17: “En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees.” 1 Johannes 2:18 spreekt zelfs over een laatste ure: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.” Toen reeds begon de klok van de eindtijd te tikken.

De tekenen der tijden

De 'tekenen der tijden' wijzen op de komst van Jezus in heerlijkheid, en van zijn Koninkrijk van vrede en gerechtigheid wereldwijd (Jesaja 2:2-4). Het is het 'weerbericht' met allerlei verschijnselen die ons in grote lijnen duidelijk moeten maken wat voor 'weer' er op ons en op planeet aarde afkomt. Jezus verwacht dat wij de 'tekenen' zullen begrijpen. Dat we de krant naast de Bijbel kunnen leggen: “Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. De aanblik van de lucht weet u wel te onderscheiden, en kunt u de tekenen van de tijden niet onderscheiden?” (Mattheüs 16:2-3)
Je hoort bijna de teleurstelling in de stem van de Here Jezus. Hij verwacht kennelijk wel van ons dat we de tekenen der tijden zullen verstaan. Wel niet in alle details, maar globaal toch wel.

De tekenen der tijden. Vele profetieën in de Bijbel spreken erover. De Here Jezus noemt ze in zijn eindtijdsrede in Mattheüs 24, Marcus 13, Lucas 17 en 21, zijn rede over ‘de laatste dingen’, zodat we niet naïef zullen zijn over de dingen die over de wereld zullen komen. En om te beseffen dat Hij ervan weet en dat het Hem dus niet uit de hand loopt.

Leven in een beangstigende tijd

Waar Hij over spreekt, wordt met de dag actueler. Levend in de eindtijd mogen we beseffen dat we - dwars door de pijnlijke en verbijsterende gebeurtenissen van de eindtijd heen - op weg zijn naar Zijn eeuwige en heerlijke toekomst, wanneer Hij komt om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken.

Naarmate de tijd vordert intensiveren zich de profetische en apocalyptische gebeurtenissen die de planeet aarde teisteren. Het lijkt wel of de tijd zich steeds meer in een hogedrukpan, een ‘snelkookpan’ is gaan bevinden. Die herinner ik mij nog uit mijn jeugdjaren. In recordtijd werd alles gaar!

Wie kijkt naar wat er in de wereld rondom ons heen gebeurt, ziet crisis op crisis. De ene crisis is nog niet afgelopen of de volgende dient zich alweer aan. Ramp volgt op ramp. Als golven dienen ze zich aan. Op kleinere en grotere schaal. Tenslotte lijkt het niet meer uit te houden, en denk je: kan de mensheid en de planeet aarde nog wel meer verduren? Loopt het niet uit op de totale vernietiging?

Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Als angst voor de toekomst ons soms aangrijpt, dan mogen we beseffen: het gaat kennelijk niet buiten Hem om. Hij weet ervan. Hij heeft er al over gesproken. Al bijna 2000 jaar geleden. In de Bijbel. Heel duidelijk.

Twee unieke tekenen der tijden

De climax van de eindtijd wordt gevormd door twee unieke 'tekenen der tijden':

  • De terugkeer van het Joodse volk naar Israël, na bijna 2000 jaar van verstrooiing wereldwijd (het uitlopen van de vijgenboom in Matth. 24:32) .
  • De wereldwijde verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk (Matth. 24:14).

Alle andere 'tekenen der tijden', die Jezus noemt in Mattheüs 24, en die wijzen op Zijn naderende komst en dus op de naderende komst van het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid wereldwijd vanuit Jeruzalem zijn er in de afgelopen 2000 jaar steeds geweest. De twee genoemde unieke tekenen zijn uniek voor onze dagen. De vervulling daarvan is er nog nooit geweest in de laatste 2000 jaar. Maar wij zijn er getuige van. We zijn een unieke generatie, levend in de eindtijd.

De antichrist

We leven dus nu al ruim 2000 jaar ‘in het laatst der dagen’, in de eindtijd. Die laatste dagen zullen ook een laatste dag

De klok van de eindtijd staat op 5 voor 12

hebben. En die laatste dag zal een laatste uur hebben. De klok staat op 5 voor 12. Bijna middernacht. Over die laatste ure zegt Johannes in zijn eerste brief, hoofdstuk 2:18: “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.” Dat was kennelijk een gekende zaak in de vroegchristelijke gemeente van Jezus Christus. Eenmaal zou er een antichrist komen, in vele Griekse manuscripten staat zelfs dé antichrist.

Voor de glorieuze wederkomst van Jezus Christus, zal de antichrist korte tijd een onvoorstelbare wereldwijde macht hebben, lezen we in Openbaring 13:7-8: “En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.” De heiligen, of het volk der heiligen, is naar Daniël 8:24-25, Israël. Niemand zal zelfs kunnen kopen of verkopen zonder zijn toestemming, staat in Openbaring 13:16-17. En de antichrist zal zijn positie en autoriteit gebruiken om christenen en Joden te vervolgen, lezen we in Openbaring 13:15.

Velen hebben zich in de geschiedenis – en ook vandaag – ertoe gezet om de antichrist aan te wijzen. Misschien dat een aantal van hen gerangschikt zou kunnen worden onder het kopje ‘vele antichristen’. Maar velen van hen ook zeker niet. Ook zijn de meesten van hen overleden en kunnen dus niet dé antichrist zijn. Het laat zien dat het met de vinger wijzen naar een of andere politieke of religieuze leider en die maar meteen de antichrist noemen, zonder veel verdere kennis van de Bijbelse aspecten van de antichrist, een valkuil is waar we niet in moeten vallen.

Kennis van de antichrist of van Christus?

Veel belangrijker echter dan de vraag te stellen “wie is dé antichrist?”, is het om de vraag te stellen “Wie is Jezus Christus?” Want het antwoord kennen op vraag één helpt je niets als je niet ook het antwoord op vraag twee kent. Als je niet wilt delen in het eeuwig oordeel over dé antichrist en de zijnen, dan komt het erop aan dat je weet wie Jezus Christus is, en dat je een persoonlijk geloof en een eigen relatie met Hem hebt door de genade van God. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.” (1 Joh. 5:12) Hij is de Koning der koningen en de Heer der heren die spoedig komen zal om alle dingen voor eeuwig nieuw te maken!

Geboorteweeën

De Here Jezus vergelijkt in Mattheus 24:8 ‘de dingen die over de wereld zullen komen’ met geboorteweeën. Pijnlijke

De eindtijd loopt uit op de geboorte van Gods Koninkrijk op aarde.

krampen die over de wereld zullen gaan. Het proces komt langzaam op gang, maar tegen de tijd van de geboorte van het kind worden de tijdsintervallen steeds korter en neemt de intensiteit en de pijn steeds meer toe.

Tenslotte is het bijna niet meer uit te houden. Maar het loopt uit op de geboorte van het kind. De verlossing komt steeds dichterbij. Het Koninkrijk van vrede en gerechtigheid wereldwijd zal aanbreken. Vanuit Jeruzalem zal eenmaal die vrede de ganse aarde bedekken. En de volkeren zullen de oorlog zelfs niet meer leren.

De Allerhoogste zal niet laten varen wat zijn hand begon. De ‘tekenen der tijden’ – hoe onheilspellend en vreselijk ook – zullen tenslotte toch slechts geboorteweeën blijken geweest te zijn. Pijnlijke krampen die over de planeet aarde gaan die uiteindelijk leiden tot de geboorte van het ‘kind’. De nieuwe tijd zal aanbreken. Het Koninkrijk komt! En dan is de pijn van de geboorteweeën snel vergeten!

Israël en het Koninkrijk van God

Daar heeft Israël alles mee te maken. Daar heeft de terugkeer van het Joodse volk, zoals wij die al tientallen jaren voor onze ogen zien voltrekken, alles mee te maken. Het is het begin, het voorspel tot de uiteindelijke verlossing. Wereldwijd.

Van Sion zal de wet, de Thora, uitgaan en het Woord van de Heere uit Jeruzalem. De volkeren zullen de oorlog niet meer leren. Vrede zal de ganse aarde bedekken. Dan zal het Koninkrijk gekomen zijn. Omdat dan ook de Koning van dat Koninkrijk gekomen zal zijn. De Koning der koningen en de Here der heren, Jezus Christus, de Messias van Israël.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli-augustus 2020