David Baron

Na de beschrijving van het lijden van de Messias in Jesaja 53 begint met het tiende vers de ontvouwing van diens heerlijkheid: “En de chefets van de Heere (חפץ יהוה) zal hij tot stand brengen.” De meeste vertalingen geven chefets weer met wil of voornemen: Gods wil of voornemen zal de Messias door zijn offer realiseren. David Baron vertaalt chefets met good pleasure, welbehagen, of eigentijdser: vreugde, plezier. In dit artikel kozen we voor ‘vreugde’ maar u mag evengoed ‘plezier’ lezen (red.).

 

 

חפץ יהוה

Maar wat is nu hetgene waarover de Heere zich zo verheugt en dat de Messias tot stand brengt? Het antwoord hierop vinden we in de hoofdstukken voorafgaand aan Jesaja 53, waarin de taak beschreven wordt die de volmaakte knecht van de Heere wordt toevertrouwd. Een paar passages wil ik aanhalen:

Zie mijn knecht, mijn uitverkorene, in wie ik mij verblijd. Ik heb mijn Geest op hem gelegd. Hij zal voor de naties gerechtigheid tot stand brengen. Ik, de Heere, heb je geroepen en ik zal je rechterhand grijpen en je beschermen en je stellen tot een verbond voor het volk en tot een licht voor de volkeren. Om blinden de ogen te openen en om de gevangenen uit de gevangenis te halen. En nu zegt de Heere, die mij vanaf mijn geboorte gevormd heeft om zijn knecht te zijn, om Jacob tot Hem terug te brengen, zodat Israël verzameld wordt (Jes. 42:1-7).

Maar nu zegt de Heere: het is te gering dat u voor mij een knecht zult zijn, alleen om de stammen van Jacob weer op te richten en om de bewaarden van Israël te herstellen. Ik zal u ook maken tot een licht voor de andere volkeren, opdat door u mijn verlossing zal reiken tot aan de einden der aarde (Jes. 49:5,6).

Dit nu is, samengevat, de vreugde van de Heere, die de Messias door zijn lijden tot stand zal brengen:

  • Het Joodse volk zal niet alleen teruggebracht worden naar zijn land maar ook in een nieuwe verbondsrelatie met God gebracht worden.
  • De volkerenwereld zal verlicht worden met de kennis van de waarachtige en levende God; er zal gerechtigheid op aarde gebracht worden; de mensheid zal bevrijd worden van haar geestelijke verblinding en van haar gebondenheid aan de zonde; en Gods verlossing zal gebracht worden aan alle mensen.
  • En hieraan wil ik woorden uit het Nieuwe Testament toevoegen die een nog heerlijker vergezicht openen van de vreugde van God, die door en dankzij de Messias gerealiseerd wordt:

En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, die Hij ons overvloedig heeft bewezen, door ons het geheimenis van zijn wil bekend te maken, in overeenstemming met de vreugde, die Hij zich in hem had voorgenomen. In wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren naar het voornemen van Hem, die in alles werkt naar de raad van zijn wil (Ef. 1:7-11).

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van arpil 2020