Edo Loenen

Vanwege het Covid-19-virus moest deze vergadering met Zoom online plaatsvinden. Een 22-tal leden, soms met partner erbij, kon elkaar zien en spreken via het beeldscherm.

Na wat technische informatie en gebruikstoelichting door Otto opent onze voorzitter Thea de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen. Na het vermelden van de leden die zich afgemeld hebben, wordt begonnen met gebed en om een zegen gevraagd over deze bijeenkomst.

Hierna houdt Thea een zeer boeiende en leerzame inleiding over de blijvende betekenis van het Oude Testament. Dit is ook het jaarthema van Hadderech. Beginnende bij de schepping, via de aartsvaders en dan vervolgens eindigend met Jozef als voorloper van Jesjoea, de Messias. De gehele inleiding was te lezen in het novembernummer van ons maandblad.

Daarna volgt het jaarverslag, voorgelezen door de secretaris, Joshua. De verschillende activiteiten zoals het Paaskamp en uitstapjes konden dit afgelopen jaar niet doorgaan vanwege corona.
Ook wordt vermeld dat dit voorjaar Max Hart op 89-jarige leeftijd is overleden. Max was een zeer meelevend en gewaardeerd lid van Hadderech en iedereen herinnert zich de mopjes, die altijd aan het eind van de Seder door hem werden verteld.

Hierna volgen de ingekomen stukken. Naar aanleiding van de overgemaakte giften zijn er diverse bedankbrieven, waaronder ook twee uit Israël, binnengekomen. Ook zijn er certificaten binnengekomen van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam.

Als boekhouder komt nu Peter Davidson aan het woord. Hij geeft een duidelijke en heldere toelichting op de balans, verlies- en winstrekening en de begroting voor het komende jaar.
In het afgelopen jaar is er €4500 aan giften door Hadderech uit eigen middelen geschonken. Doordat diverse activiteiten niet konden plaatsvinden vanwege corona is het eigen vermogen daardoor niet afgenomen. Daarbij is besloten om vanuit eigen middelen een reservering in de begroting op te nemen voor het Paaskamp van volgend jaar om zodoende de kosten voor de deelnemers beperkt te houden.

Peter wordt hartelijk bedankt voor zijn werk als boekhouder en ook voor hem wordt er een boom geplant in Israël. Otto heeft zich bereid verklaard zijn taak over te nemen.

De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Harry en Edo. De cijfers kloppen en onze vereniging heeft een gezonde financiële positie. Het verslag wordt goedgekeurd en het bestuur wordt decharge verleend. De nieuwe kascommissie zal bestaan uit Edo Loenen en Sjoerd van Leeuwen.

Na een korte pauze vervolgt Thea de vergadering met het agendapunt ‘bestuursverkiezing’.

Ilse en Joshua zijn aftredend, waarbij Joshua heeft aangegeven zich niet meer verkiesbaar te stellen. Simeon Klompmaker heeft zich bereid verklaard in het bestuur plaats te nemen en wil samen met Jan Oudshoorn de taak van Joshua overnemen. Ilse stelt zich herkiesbaar. Ook Asaf heeft zich als bestuurslid verkiesbaar gesteld. De tien stemgerechtigde leden gaan unaniem akkoord met de benoemingen.

Wat volgt is de lezing van Peter Pellemans: ‘Israël, een zegen voor alle volken’ n.a.v. Gen. 12:1-3. Peter is een bewogen en bevlogen spreker, o.a. voor Christenen voor Israël.

Israël, een zegen voor alle volken

Hij geeft als gelovige uit de volkeren een getuigenis van het werk wat onze Heer Jesjoea onder veel christenen aan het doen is. Steeds meer christenen gaan zien hoe Joods hun geloofswortels zijn. Israël is in het verleden, maar ook nu tot een enorme zegen geweest voor alle volken. Peter loopt aan de hand van de Bijbel de heilsgeschiedenis door van God met zijn volk Israël, en daaruit voortkomend ook met allen uit de volkeren die geloven in Jesjoea, de Messias. Daarbij memoreert hij de auteur Mark Twain die in 1867 het toenmalige Erets Israël bezocht en daar verslag van deed. Wat een verandering tussen de toenmalige, dorre en onooglijke woestijn en het nu bloeiende en moderne Israël: allerlei uitvindingen, humanitaire hulp, medische ontwikkelingen, etc. zijn tot zegen van de hele wereld. Procentueel heeft het een van de hoogste aantallen Nobelprijswinnaars.

Ook over de toekomst van Gods volk haalt Peter de teksten aan uit Ezechiël, Zacharia, Amos en Jesaja die wijzen op een heerlijke toekomst waarin vanuit de gehele wereld volkeren de Regerende Koning uit Jeruzalem zullen volgen. En Zijn volk zal, onder de Messias daarin een hoofdrol vervullen.

Nadat een aantal vragen vanuit de deelnemende leden zijn beantwoord, bedankt Thea Peter heel hartelijk voor deze mooie en ook bemoedigende lezing. Ook voor hem is er een boompje geplant in Israël.

Tijdens de rondvraag wordt vooral aandacht gevraagd voor de zieken en vaak eenzame ouderen onder onze leden. Zo worden genoemd: Gerard en Ella, Ilse, Césarien en Fia.
Thea bedankt alle toehoorders voor hun belangstelling en bijdrage. Niets meer aan de orde zijnde sluit Sjaak de bijeenkomst af met een dankgebed.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van december 2020