Thea Ornstein

Op de avond van 25 september begint een nieuw joods jaar, het jaar 5783 na de schepping van Adam. Terwijl we onze joodse familie en vrienden sjana tova wensen, een goed jaar, kunnen we veel leren van de boodschap van het joodse nieuwjaar.

Nieuwjaar verkondigt God als Schepper en Koning van het heelal

Op twee plaatsen in de Bijbel wordt de viering van het joodse nieuwjaar genoemd: Leviticus 23:23-24 en Numeri 29:1-6.
Een belangrijk detail in beide passages valt op. Het nieuwjaarsfeest wordt een “rustdag” genoemd, “aangekondigd door bazuingeschal”, en een “jubeldag”. Daarom is de trompet, sjofar in het Hebreeuws, het symbool van het nieuwjaarsfeest geworden, zoals de kleine hut het Loofhuttenfeest en de achtarmige kandelaar het Chanoekafeest symboliseren.
De Bijbel geeft geen nadere uitleg in de bovengenoemde passages maar Joodse geleerden hebben de diepzinnige traditie dat Adam op nieuwjaarsdag geschapen werd. Vandaar dat de joodse kalender begint met de schepping van Adam. Nieuwjaar viert de schepping en verkondigt God als de Koning van het heelal, die alle volken en natiën in Zijn hand houdt. Hij is de soevereine Heer van hemel en aarde.
De apostolische geloofsbelijdenis begint met de woorden: “Ik geloof in God de Vader, die hemel en aarde gemaakt heeft.” Toch worden in de christelijke traditie de Schepper en het vieren van de schepping vaak genegeerd. Maar goed is het ons te herinneren dat God onze Schepper en Onderhouder is. Hij houdt ons in leven en vernieuwt onze ziel en lichaam dagelijks, waarvoor we Hem moeten danken, samen met al Zijn goede gaven. En we zijn Hem verantwoording schuldig, Hij heeft recht op ons, Hij bleef trouw aan ons in het afgelopen jaar.
“Het zijn de gunstbewijzen des Heren, dat wij niet omgekomen zijn, want Zijn barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is Uw trouw!” (Klaagliederen 3:22-23)

De sjofar en het komende oordeel

De sjofar is ook de sjofar van oordeel, zoals we kunnen lezen in Joël 2:1: “Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des Heren komt. Want Hij is nabij.”
Wat mogen we ons gelukkig prijzen dat we weten dat we door de Messias gered worden uit het oordeel: “Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.” (Joh. 5:24)
Door het aanvaarden van zijn offer voor ons zijn we ingeschreven in het Boek des Levens! Wat een voorrecht! Daarom mogen we in diep vertrouwen samen met onze Schepper het nieuwe jaar ingaan. Sjana tova voor 5783!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2022