Redactie

Daar het dit jaar vijftig jaar geleden is dat Israël de zesdaagse oorlog voerde, willen we daar ook in ons blad aandacht aan besteden. We zochten in de Hadderechs van 1967 wat reacties op van mensen met verschillende achtergronden, uiteraard te beginnen in Israël. Het is een kort overzicht om het geheugen zo nodig wat op te frissen en weer even terug te gaan naar die heel bijzondere en spannende tijd met de ongelofelijke wondere afloop.

 

Hadderech, juli-augustus 1967

Ds. J. Snoek uit Tiberias schrijft:

Wij beseffen in dit alles onze afhankelijkheid van Israëls God, die dit land in de afgelopen dagen zo wonderlijk gezegend heeft. Misschien mag je niet zeggen: “dit was Gods vinger”. Hier hebben we er geen moeite mee om te zeggen: “dit was Gods hand.”

Hadderech, juli-augustus 1967

Hadderechlid Donald Pagrach naar Israël 

Dinsdag 20 juni vertrok Donald Pagrach naar Israël; wij hopen dat hij in deze warme zomermaanden zal kunnen bijdragen tot de wederopbouw van ons land.

Hadderech, juli-augustus 1967

Christelijke politiek

Tot mijn grote vreugde hoorde ik tijdens de recente oorlogsdagen in een reportage van de bijzondere zitting van ons parlement de heer Aantjes vóór de motie betreffende Israël van de heer Schmelzer stemmen met het argument: “Niet alleen omdat wij sympathie hebben voor dat volk en ook niet alleen omdat dat volk eeuwenlang zo heeft moeten lijden, maar omdat het Gods volk is en omdat God er nog steeds een doel mee heeft.”

 

Jetty Waterman, Hadderech september 1967

Kerkelijke slipper                                        

Wereldraad van KerkenOp 24 augustus jl. vermeldde de radionieuwsdienst ’s morgens om 7 uur de on-Bijbelse  resolutie van de Wereldraad van Kerken (Kreta), waarin men o.m. het bezet houden van de door Israël op Amelek veroverde gebieden die nota bene door de Here God reeds in Genesis 13: 14, 15 en 17 en Gen. 15: 18-21 voor altoos aan Abraham en zijn nageslacht beloofd zijn, veroordeelt. Ik vroeg me hierbij af of het dan niet op de weg van de Wereldraad zou liggen zich eerst met heel veel ouder zeer in Europa en de wereld bezig te houden. We kunnen hierbij denken aan de Russische annexatie van Estland, Letland, Litouwen enz., aan de kwestie Oostenrijk-Italië, Portugees Angola, enfin, gaat u maar na wat men in 20 eeuwen oorlogsgeschiedenis rechteloos van elkaar geannexeerd heeft. Met deze problemen kan de Wereldraad nog wel een paar vergaderingen vullen, die dan in ieder geval beter besteed zouden zijn, dan door Gods beloften zo duidelijk te negéren voor het oog van de hele wereld.

 

Het effect van de hereniging van Jeruzalem op de Joodse christenen

Van directe invloed op het ontstaan van de Messiaanse beweging was de hereniging van Jeruzalem. Joodse christenen zagen hierin een vervulling van Lucas 21:24 waar Jezus zei: “Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn.” Het gevoel dat een nieuwe fase van de ʽlaatste dagenʼ aangebroken was met de Israëlische autonomie over Jeruzalem vergrootte het verlangen naar geloofs-autonomie onder de Joodse christenen.

Dan Juster, Messiaans Joods theoloog, woont in de omgeving van Jeruzalem sinds 2005.
In 1969 zou de Nederlandse Vereniging van Joodse christenen haar naam wijzigen in Hadderech, Nederlandse Vereniging van Jesjoea hammasjiach-belijdende Joden.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juni 2017