The Jerusalem Post

De ontkenning van de band tussen het Joodse volk en de tempelberg kent een lange geschiedenis, met als recent dieptepunt de Palestijnse opstand na het plaatsen door Israël van veiligheidspoortjes op de tempelberg. En vorig jaar nog nam de Unesco een resolutie aan met deze strekking. Hierop verzuchtte premier Netanyahu: “Wat volgt? De ontkenning van de relatie tussen Batman en Robin of tussen Rock en Roll?”

 

Onlangs liet Earl Cox in de Jerusalem Post zien hoe we vanuit de Schrift tegen de onwettige claims van de islam op de tempelberg mogen aankijken. Onderstaand een aantal leerzame fragmenten:

De Tempelberg is het brandpunt van een grotere strijd dan zo op het eerste gezicht lijkt. Deze aloude strijd heeft verschillende lagen waaronder de apocalyptische: de bestemming van Israël en de landen daaromheen. In de kern gaat het niet zozeer om elkaar bestrijdende religieuze systemen, maar om de vraag: “Wie wordt aanbeden op de Tempelberg?”
De profeet Jesaja ontving al het inzicht dat achter de koning van Babel een satanische macht zat die aanbeden wilde worden:

“Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! Hoe bent u ter aarde geveld, overweldiger van volken. En u zei in uw hart: ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen en zetelen op de berg der samenkomst aan de noordzijde, ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste” (uit Jesaja 14:12-15).

De Joodse Geschriften bevatten bemoedigende woorden voor Israël en voor ons. God is trouw aan Zijn woord dat zegt dat Hij de ‘krachten in de hemelse gewesten boven en de koningen der aarde beneden’ zal straffen. De God van Abraham, Izaäk en Jakob zal regeren op de berg Sion en in Jeruzalem. De islam zal nooit de Tempelberg in bezit krijgen.

            Aanvulling Pieter Siebesma: Koning David heeft de Tempelberg voor een heel hoog bedrag gekocht van de toenmalige eigenaar (2 Sam. 24:24,25) en sindsdien behoort dit gebied toe aan zijn volk, de Israëlieten en de Joden en bovenal aan zijn directe afstammeling: de Messias.

Bron: www.jpost.com.

Vertaling Evelien van Dis.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2017