Joop Akker

De staat Israël spreekt mij van God. Net zoals voor David in psalm 19 de hemelen Gods eer verkondigen. Dat er na 2000 jaar nog Joden bestaan, is al een wonder en het is even verwonderlijk dat het volk wéér en nóg een eigen staat heeft, ondanks alle pogingen de afgelopen 70 jaar deze te vernietigen. Het Hebreeuws is weer spreektaal geworden, oude Bijbelse steden zijn herbouwd en woestijnen zijn groen geworden: evenzovele wonderen. Ook in de onweerstaanbare aandrang die zoveel Joden overal ter wereld hebben gevoeld en nog voelen om de reis naar het beloofde land te maken, kan ik niet anders dan Gods hand zien.

“Maar de Joden moeten toch eerst …..” Met Johannes de Heer en op basis van Zach. 12:10 e.v. geloof ik dat het volk ‘onbekeerd’ zal terugkeren naar het land en dat God dáár zijn Geest zal uitstorten: eerst nationaal en dan geestelijk herstel. Tot die tijd wordt Gods kracht in zwakheid volbracht, net zoals bij ons Messiasbelijders het geval is.

Uit de Joodse staat put ik daarom ook hoop voor de toekomst, hoop op de wederkomst van de Messias, hoop voor onze wereld, die “in al haar delen zucht en in barensnood is” en lijdt aan een vrijwel algehele Godsverduistering. Hierdoor handelen politici en wetenschappers bijna zonder uitzondering alsof de God van de Bijbel niet bestaat en wordt gepoogd alle problemen zelf op te lossen. Deze Godsontkenning manifesteert zich ook in de houding van de wereld ten opzichte van de staat Israël.

Aanvulling Max Hart:

Nu Amerika zich uit Syrië teruggetrokken heeft, is het niet denkbeeldig dat de laatstgenoemde, geholpen door Turkije en Rusland en mogelijk nog andere landen, Israël zal gaan aanvallen. In Zach. 12-14 staat hoe de Here Jezus onder dergelijke omstandigheden terugkomt op de Olijfberg. Wat we hier lezen doet denken aan de periode van de uittocht uit Egypte waarin God Israël gebruikte om zich aan de Farao en alle Egyptenaren te verheerlijken. Het prachtige evangelie dat wij gekregen hebben gaat dan vanuit Israël de wereld overwinnen: want levende wateren zullen uit Jeruzalem stromen (14:8). Dan zal de Here koning zijn over de hele aarde en zal Zijn naam de enige zijn op aarde. Daar wil ik graag bij zijn.