Asaf Pelled

'Het unieke van Jesjoea' is het nieuwe jaarthema waarmee we in dit nummer een begin maken. Asaf Pelled sprak over dit onderwerp tijdens onze ALV van zaterdag 30 oktober.

In de periode van de tweede tempel waren er heel wat wijze rabbijnen. Ook waren er veel leiders die de armen hielpen en begaan waren met het lot van de zwakken en vertrapten. En er waren vele tienduizenden Joden die onschuldig door de Romeinen aan een kruis werden genageld. Deze feiten maken Jesjoea dus niet uniek. Wat dan wel?

Hij is natuurlijk de meest bekende Jood die ooit geleefd heeft. Zelfs de bekendste persoon die ooit geleefd heeft. En er zijn zoveel verschillende groepen en denkrichtingen die niet om hem heen kunnen, die hem willen annexeren. En hier zijn wij, Joodse volgelingen van deze Joodse Messias, die op Sjabbat nadenken over wat Hem uniek maakt. Ik wil met jullie enkele verzen lezen uit Hebreeën 1.

“Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, Die Hij Erfgenaam gemaakt heeft van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen.”

God, de God van Israël, had al talloze keren tot zijn volk gesproken, tot ons. Waarom zo vaak eigenlijk? Je hoeft maar enkele jaren vader of moeder te zijn, om de woorden in de mond te nemen “Ik zeg het nog maar één keer!” En je hoeft maar een poosje langer ouder te zijn om te beseffen dat “één keer” soms ontoereikend is. Mijn kinderen zijn – net als hun vader – hardleers. Zo vaak heeft God gesproken – vaak omdat wij Zijn spreken miskend hebben, eroverheen geleefd. We hebben het gehoord maar zijn er niet door veranderd, hebben er geen gehoor aan gegeven.

Afgelopen week had ik een Bijbelstudie met één van mijn Joodse contacten. Hij staat ervoor open om meer over Jesjoea te leren, dus bestuderen we de Bijbel samen. Al vanaf het begin van de Bijbel, in Genesis, maakt God duidelijk dat Hij gemeenschap, een relatie met ons wil hebben. Maar telkens zijn wij er niet aan toe. Van Adam en Eva, tot ons volk in de woestijn en ook later, we vertrouwen God niet. Wat God dan doet is werkelijk onvoorstelbaar. Niet alleen blijft Hij ons onvermoeibaar roepen en probeert Hij ons voor Zich te winnen, Hij tekent het ultieme plan om ons voor Zich te winnen. En lang voordat Hij dat plan gerealiseerd heeft, geeft Hij vele hints, symbolische tekeningen, schetsen, om ons op Zijn plan, Zijn oplossing voor te bereiden. Dat plan heeft een naam: “Operatie Masjiach”. In het kort komt het hierop neer – als wij niet bij God komen, komt God bij ons.

Het unieke van Jesjoea komt naar voren in één van de namen die de profeten hem gegeven hebben – Immanoe-El, “God met ons”. Maar wat is Masjiach? Messias, Christus, is natuurlijk niet de achternaam van Jesjoea. Het is een titel en betekent letterlijk ‘gezalfde’. De koningen van Israël werden gezalfd, waarmee werd gesymboliseerd dat God hun koningschap goedkeurt en dat Hij hen kracht verleent. Maar koningen van vlees en bloed kunnen fouten maken en dwalen. De profeten spraken over een toekomstige Gezalfde Koning, die gelovig, standvastig en rechtvaardig zal zijn. Deze Koning, of zoals de schrijver van de Hebreeënbrief hem noemt, “de Zoon”, is dus niet de zoveelste poging van God. Dit is het ultieme spreken van God. Hierna komt niets anders. Daarom benadrukt de schrijver dat hiermee de laatste periode van de geschiedenis is begonnen. Jesjoea is dus niet zomaar een dienaar, zelfs niet zomaar een koning. Hij is de Erfgenaam van alles – dat kan alleen één zijn – de Zoon van God: “Hij, Die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord”. Symbolisch wordt het volk Israël Gods eerstgeborene genoemd. Jesjoea is werkelijk Gods Eerstgeboren Zoon, zijn enige zoon.

Hoeveel unieker willen we het hebben? Maar dat is niet alles, zelfs met een volmaakte koning blijven wij feilbare mensen die leven in een gebroken schepping, prachtig, maar gebroken. De profeten hebben herhaaldelijk naar een bijzonder mysterie gewezen: deze Messiaanse koning die komt, zal niet alleen rechtvaardig zijn, hij zal anderen rechtvaardig maken. Eén van Zijn namen, zo zegt Jeremia, zal zijn Adonai Tsidkenoe, de Heere is onze gerechtigheid. De profeet Jesaja heeft tot in detail verteld hoe dat kan, dat deze Messias voor onze gerechtigheid zal zorgen: hij zelf zal voor onze ongerechtigheden, voor onze zonden lijden. De rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, precies zoals de schrijver van de brief hier zegt, “hij heeft de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand gebracht”. En daarna, nadat hij uit de dood is opgestaan, zit hij “aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.” En hij is Jesjoea, de Messias die wij belijden en dienen. En over Hem en wat Hem uniek maakt, willen we meer leren dit jaar.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van november 2021