Ds. Dick Stichter

In de reeks over de uniciteit van Jesjoea wil ik met u stilstaan bij de Here Jezus als hogepriester van het nieuwe verbond.
Het unieke van de Here Jezus in zijn ambt van hogepriester wordt zichtbaar in het licht van Tenach, in wat wij lezen over het Aäronitisch-Levitisch priesterschap. Hiernaar verwijst de schrijver aan de Hebreeën, wanneer hij de uniekheid en verhevenheid uiteenzet van Jesjoea als de hogepriester van het nieuwe verbond. In velerlei opzichten komt het unieke van Jesjoea als hogepriester tot uiting. In dit artikel bespreek ik er vier.

Hij is de hemelen doorgegaan

Dit wijst ons op de Grote Verzoendag. Het Oude Testament spreekt hierover in Leviticus 23 en 16. Tegen deze achtergrond begrijpen we wat de schrijver wil zeggen met dat Jesjoea de hemelen is doorgegaan. Zoals de hogepriester van het oude verbond eenmaal per jaar het heilige der heiligen van de aardse tabernakel mocht binnengaan, om verzoening te doen voor het volk en voor zichzelf, zo is de Here Jezus als volmaakte hogepriester van het nieuwe verbond de hemelen doorgegaan tot aan de troon van God.

Dit gebeuren van de hemelvaart van Jesjoea is voor ons tot een rijke zegen geworden. Onze hogepriester is verschenen voor de hemelse troon van de Allerhoogste tot een volkomen behoudenis! Eens en voor altijd verzoend met onze hemelse Vader door het bloed van Zijn Zoon! We worden in Hebreeën 4:14 opgeroepen om die belijdenis vast te houden. Dat is juist nodig in de onzekere tijden waarin wij vandaag leven. Zo kunnen we omringd zijn door zorg en eenzaamheid en het zijn juist die perioden in ons leven die ons zo kwetsbaar maken voor de duivel! De Here zelf wijst daarop wanneer Hij tegen Zijn discipelen zegt: “Simon, Simon, zie de satan heeft verlangd jullie te ziften als de tarwe maar ik heb voor jullie gebeden, dat jullie geloof niet zou bezwijken”. Daarom is het belangrijk om juist in deze tijden te blijven zien op onze hemelse hogepriester.

Hij kan met ons meevoelen in onze zwakheden en kwetsbaarheden, want Hij is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest, maar zonder te zondigen.
Daarom, zo leert Gods Woord, mogen wij met volle vrijmoedigheid gaan tot de troon van de genade, om barmhartigheid en hulp te verkrijgen op de juiste tijd. Wat een bemoediging voor het jaar 2022!

Eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom

Ten tweede is Jezus’ verhevenheid boven de hemelen gebleven, in tegenstelling tot de hogepriester onder het oude verbond. Díe mocht slechts eenmaal per jaar, op de Grote Verzoendag, in het heilige der heiligen verblijven, om verzoening te doen voor zichzelf en het volk. Van Jesjoea lezen we dat Hij “eens en voor altijd binnengegaan is in het heiligdom” (Hebr. 9 : 12).

Het unieke van Jesjoea’s offer

Ten derde ligt de uniciteit van het hogepriesterschap van Jesjoea in het offer dat Hij heeft gebracht. Dat offer was uniek, omdat dit offer het enige offer is dat de zonde van ons mensen volledig kon wegnemen. Johannes de Doper heeft het gepredikt, toen Hij wees op Jesjoea: “Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.”

HogepriesterDit in tegenstelling tot de offers die gebracht werden onder het oude verbond, ten tijde van het Levitisch priesterschap. Deze waren niet in staat om de zonden van het volk definitief weg te nemen. Daarom moest de hogepriester elk jaar opnieuw verzoening doen: “Want het is onmogelijk, dat het bloed van stieren of bokken zonden zou wegnemen” (Hebr. 10 : 4). In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de verhevenheid van het eenmalige offer van Jesjoea boven de veelvuldige offers die volgens de wet werden gebracht. Evenzo was het Levitisch priesterschap “niet in staat om de mens te volmaken” (Hebr. 7:11), d.w.z. werkelijk vergeving van zonden te schenken en de toegang tot God de Vader te herstellen. De reden hiervoor is dat “de wet slechts een schaduw bezit van de toekomende goede dingen” (Hebr. 10:1).

Dit onvermogen wordt vervolgens aangetoond door de noodzaak de offers voortdurend te herhalen. Het offer dat de Messias heeft gebracht op Golgotha, te weten Zijn eigen Leven, heeft ons “eens en voor altijd geheiligd” (Hebr. 10:10). Dit betekent voor allen die hun leven in de doorboorde handen van de Goede Herder gelegd hebben een vaste troost en zekerheid.

Priester naar de ordening van Melchisedek

Ten vierde: “Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek” (Ps. 110:4). Diverse malen in de Bijbel zien wij de naam van Melchisedek opduiken wanneer verwezen wordt naar het unieke van het hogepriesterschap van Jesjoea!

De naam Melchisedek is een samenvoeging van het Hebreeuwse Melek en Tsedeq, dat koning resp. rechtvaardigheid betekent. Dus koning van rechtvaardigheid. Deze naam zou al een profetische verwijzing kunnen zijn. Want de Messias is in het komend vrederijk zowel koning - ­zittende op de troon van David - als rechter.

Daarnaast wordt er in Genesis 14:18 gezegd dat deze Melchisedek, koning van Salem was. In Hebreeën 7:2 wordt uitgelegd dat salem ‘vrede’ betekent. Koning van vrede, dus een vredevorst! Dat brengt ons terug bij die heerlijke woorden van de profeet Jesaja, die in de afgelopen maand weer op veel plaatsen gelezen zijn.

“Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid.”

Het gaat in de ordening van Melchisedek echter niet alleen om het koningschap maar er wordt ook gesproken over het priesterschap: “En Melchisedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de Allerhoogste”.

Deze priester van de allerhoogste God reikte Abraham brood en wijn toe. Deze bijzondere ontmoeting zal Abraham nooit vergeten zijn.

Zou het kunnen dat Jesjoea hiernaar verwijst, wanneer Hij zegt tegen de Schriftgeleerden: “Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijd” (Joh. 8 : 56).

Duidelijk is dat we bij Melchisedek niet te maken hebben met een willekeurig menselijke (hoge)priester, ook omdat zelfs aartsvader Abraham hem tienden gaf van het beste van de buit!

Tot besluit

Tot slot zou ik u voor het nieuwe jaar dít willen meegeven: Wij hebben door het bloed van Jezus volle vrijmoedigheid om óók dat heiligdom binnen te gaan, waar ook onze hemelse hogepriester verblijft. Maak daar gebruik van. Zoek Hem dagelijks. Doe dat met een waarachtig hart, in de volle verzekerdheid van het geloof. En laten we juist in deze tijd, waarin we moeilijk kunnen samenkomen vanwege alle perikelen omtrent corona, op elkaar acht geven en elkaar aansporen tot liefde voor elkaar en voor onze omgeving, in de verwachting dat onze koning-priester spoedig komt om het koninkrijk voor Zijn volk Israël te herstellen en Zijn sjalom en gerechtigheid te brengen vanaf de troon van David aan de volkeren van deze wereld.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van januari 2022