Bij zijn afscheid als hoogleraar godsdienstwetenschappen en missiologie aan de ETF in Leuven op 6 september wees Evert van de Poll op twee niet- of onderbelichte aspecten van de missiologie: de missie van het Joodse volk, als gevolg van haar blijvende uitverkiezing, en die van de Messiasbelijdende Joden. Hieronder plaatsen we een deel van het slot van zijn betoog.

De missies van Israël en de Kerk

Het volk Israël is geroepen om een getuige te zijn van de ene God, om Zijn Naam en Zijn openbaringen in woord en daad aan de volken bekend te maken en teken te zijn van Zijn trouw. De kerk heeft een missie in de wereld die kan worden samengevat door ons model van meervoudig getuigen: een christelijk leven leiden, een kerkgemeenschap zijn, maatschappelijk dienstbetoon en zorg voor het milieu. Interessant is dat er ook Joodse opvattingen zijn over de missie van de kerk. Sommigen zeggen dat deze te maken heeft met de voorbereiding op de komst van de Messias door het verspreiden van het monotheïsme en de Naam van God en zijn geopenbaarde Thora bekend te maken, een missie die de Kerk deelt met Israël.

De missie van de kerk ten aanzien van Israël

Deze wordt vaak uitgedrukt in termen van evangelisatie, en dit is een zeer gevoelige kwestie. Afgezien van de opvattingen van de Joden, die meestal niet positief zijn over wat zij ‘christelijke bekeringsijver’ noemen, variëren de christelijke opvattingen hierover van een categorisch nee tot een nadrukkelijk ja.
De Messiasbelijdende Joden bevinden zich in een speciale positie. Zij zijn getuigen van Messias Jezus binnen Israël, en in een volledig Joodse context.
Nog een opmerking: de missie naar Israël omvat ook: het christelijk leven zó leiden, individueel en als kerk, dat Israël jaloers gemaakt wordt, voorbede, praktische solidariteit, en berouw over de wandaden uit het verleden.

De missie van Israël ten aanzien van de kerk

Maar het Joodse volk heeft ook iets te zeggen en iets te geven aan de Kerk. Zij zijn de bewaarders van Gods woord (Augustinus). En de Joodse kennis van het Hebreeuws en de Bijbel zijn rijke bronnen voor christelijke Bijbelstudie. Bovendien hebben Messiasbelijdende Joden, als Joden, de missie om de Kerk te herinneren aan haar Joodse wortels. En als het Joodse deel van de kerk geven ze op Joodse wijze uitdrukking aan het evangelie, zonder welke de kerk niet compleet is.

Bron: websiteEvert W. van de Poll 

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2022