Thea Ornstein

Jesaja 2:1-5 “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem.”

Wat een machtig perspectief rijkt Jesaja ons hier aan. In het laatste der dagen zullen de volken van de aarde optrekken naar Jeruzalem, naar de berg Sion. Niet om de stad te belegeren maar om daar te leren hoe je op aarde in vrede kunt leven. En dan zullen er dingen veranderen, daar kunnen we op rekenen. Zwaarden zullen worden omgesmeed in ploegen, en speren in snoeimessen. De hele oorlogsindustrie zal worden omgebouwd in een productieapparaat voor landbouwwerktuigen. Militaire kazernes en schietbanen worden dan gesloten wegens een totaal gebrek aan belangstelling. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard meer opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren.
En dat alles dankzij Sion, dankzij Jeruzalem. Beter gezegd: dankzij het alles overwinnende woord van Israëls God! Dat staat te gebeuren in de toekomst.

Maar nu kunnen we er ook al iets van zien, overal waar mensen gehoorzaam zijn aan het woord van de Messias. Ook al in onze dagen zijn ze er, de mensen die zich naar Jeruzalem richten, degenen die hun oor te luisteren leggen bij Hem die als koning Jeruzalem binnenreed. Ze zijn er, de zachtmoedigen, die de aarde zullen beërven, degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; zij zullen verzadigd worden. Ze zijn er nu al, in onze dagen, de mensen die niet de goden dienen van geld en geweld maar als kinderen wandelen willen, als kinderen van het licht.
Paulus zegt later ook: “wandelt als kinderen van het licht”. Hij vermaant de gemeente in Efeze en zegt: “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad ...”
Geliefde kinderen, daar staat of valt alles mee, daar begint het mee: Gods liefde voor ons. Geliefde kinderen.
En zo, wandelend in de liefde door een donkere wereld, zal het zijn in het laatste der tijden, dat de berg van de tempel verheerlijkt zal staan, dat de wegen erheen zullen leiden en de volken op aarde op weg zullen gaan, om de rechten des Heeren te leren, zich tot God en elkaar te bekeren (Jan Wit).
Moge die tijd spoedig aanbreken, in onze dagen, voor Israël en de volken!

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van oktober 2023