Drs. Jan van Barneveld

Alarmerende berichten over de schepping, smeltend noordpoolijs, afstervend koraal. In het land Israël voltrekt zich een tegengesteld proces. Miljoenen bomen zijn aangeplant en woestijn is landbouwgrond geworden. Tekenen van hoop, volgens Jan van Barneveld, en van Gods voornemen om de aarde weer onder zijn heerschappij te brengen (red.).

 

 

De geschiedenis van het land Israël in een notendop

De geschiedenis van het land gaat helemaal terug op Abraham. Toen deze aartsvader 99 jaar oud was sloot de Almachtige een verbond met hem. In dat verbond stond o.a.:

‘Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn’ (Gen. 17:9). Dit noemt men de landbelofte. Deze Goddelijke belofte wordt ongeveer 47 maal met een plechtige eed herhaald. Het was de bedoeling van God dat Israël in het land Gods regels en aanwijzingen, Thora, zou volgen om zo tot een voorbeeld voor de wereld te zijn. Dat ging helaas niet goed en daarom gingen de Israëlieten in ballingschap. Maar de belofte was dat het land ‘een altijddurende bezitting’ zou zijn.

We leven nu in de tijd van het herstel van Israël. Als er iets hersteld moet worden, dan is het eerst verwoest of kapot gegaan. We zullen nu eerst de totale verwoesting van het land en enkele profetieën daarover beschrijven. Daarna een aantal profetieën over het herstel van het land, dat op dit moment plaatsvindt. We kunnen, bij wijze van spreken, de Bijbel naast de krant lezen.

Profetieën over de verwoesting van het land

In het jaar 130 was er een grote opstand van de Joden tegen de Romeinse bezetters. De Romeinen stuurden een geweldig leger om de opstand neer te slaan. Pas in 135 haalden ze de definitieve overwinning. Jeruzalem werd totaal verwoest. Grote delen werden zelfs door ploegen met de grond gelijk gemaakt. Een oude profeet had dit ruim 800 jaar eerder al voorzegd: ‘Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden’ (Micha 3:12 en Jer. 26:18). Jeruzalem werd een verboden stad voor de Joden. Velen werden omgebracht of in Alexandrië als slaaf verkocht. Het aanbod van slaven was zo groot dat ze weggegeven werden. Ook dit was voorzegd. Ongeveer 1100 jaar eerder had God door de profeet Mozes gezegd: ‘De Here zal u in schepen naar Egypte laten terugkeren. Daar zult u uzelf als slaven en slavinnen aan uw vijanden willen verkopen, maar er zal geen koper zijn’ (Deut. 28:68). Om alle herinnering aan het Joodse volk in hun land uit te wissen noemden de Romeinen het land Palestina, land van de Filistijnen. In de daarop volgende eeuwen is het land zo verwaarloosd dat er overal doorns en distels opschoten.

Als Israël niet naar God luistert en Zijn geboden niet opvolgt, dan: ‘zal Ik u onder de heidenvolken verstrooien en Ik zal achter u een zwaard trekken. Uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop’ (Lev.26:33). ‘Ook zal het op die dag gebeuren dat elke plaats die daar was met duizend wijnstokken, ter waarde van duizend zilverstukken, zal dienen voor doorns en distels’ (Jes.7:23). ‘In al uw woongebieden zullen de steden verwoest worden en de offerhoogten een wildernis worden...’ (Ez.6:6). ‘Ik zal van het land een woestenij maken’ (Ez.6:14). ‘... Op het akkerland van mijn volk zullen doorns en distels opkomen’ (Jes.32:13). Dit is maar een kleine selectie van de vele oordeelsprofetieën over het land. Profetieën die in de loop van de eeuwen in vervulling zijn gegaan. Letterlijk, precies zoals ze door Gods profeten waren uitgesproken.

Toen een aantal rabbijnen na de verwoesting van Jeruzalem klagend en huilend over de puinhopen liep, was er een van hen die lachte. Verontwaardigd zeiden de anderen: ‘Hoe kunt u lachen bij het zien van zo’n grote verwoesting. Zo’n zware straf van onze God! Alles wat Hij hierover in de Tenach gezegd heeft is uitgekomen.’ De rabbijn antwoordde: ‘Daarom juist moet ik lachen. De oordeelsprofetieën zijn precies uitgekomen. Daarom zullen de profetieën van herstel en heil ook precies uitkomen.’ Bijna 1800 jaar heeft het Joodse volk moeten bidden om dat herstel en eind 19e eeuw is het begonnen.

Fruit

Profetieën over het herstel van het land

Omstreeks 1890 kwamen de eerste zionistische pioniers in het verwoeste en voor een groot deel verlaten Palestina. Met een enorme ijver en grote liefde voor het land begonnen deze, voor het merendeel seculiere Joden, het land van stenen en doorns te zuiveren. Overal kwamen collectieve nederzettingen, kibboetsiem en moshaviem. Het land bloeide op. Letterlijk en figuurlijk. Aangetrokken door de relatieve welvaart kwamen ook arme Arabieren het land binnen. De voorvaders van de meeste Arabieren in Israël die zich nu Palestijnen noemen. Intussen begon steeds meer woestijn te bloeien en ook de profetieën over het beloofde herstel kwamen uit. We noemen er een paar:

‘Voor een doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen; en het zal de Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden uitgewist’ (Jes. 55:13). Bomen in plaats van doorns en distels. Dat is precies wat er de afgelopen eeuw in Israël is gebeurd. Tot eer van de God van Israël. ‘In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen’ (Jes. 27:6).

In de dagen die komen, zal Jakob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en zij zullen het wereldoppervlak met vruchten vervullen

Over de hele wereld wordt Jaffa-fruit gegeten. Israël heeft de grote knowhow van de fruitteelt overgebracht naar landen in de zgn. derde wereld, die nu ook Jaffa’s produceren.

‘Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de Here, uw God’ (Amos 9:14,15).

Ook dit is in onze tijd gebeurd. De Here God zegt van tevoren wat Hij gaat doen en Hij doet ook precies wat Hij heeft gezegd. Alleen ... de volken zijn nu hard bezig met pogingen om Israël uit de grond te rukken die God hen gegeven heeft. Dat zal niet lukken!

‘De steden die verwoest lagen, verwoest en afgebroken, zijn versterkt en bewoond. Zij zullen zeggen: Dit land, dat verwoest was, is als de hof van Eden geworden’ (Ez.36:35).

Heel het 36e hoofdstuk van de profeet Ezechiël gaat over het herstel van Israël. Een herstel waar de Here God nu mee bezig is en dat door vijanden wordt bestreden. We noemen nog twee teksten van de tientallen die over het herstel van Israël gaan.

‘Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Samaria: de planters zullen planten en de vruchten genieten’ (Jer. 31:5).

Interessant is op te merken dat die bergen van Samaria het hartland van Israël zijn. Daar wil men nu een Palestijnse staat vestigen. Daaruit wil men ongeveer 250.000 Joodse mensen deporteren, omdat de Palestijnen het land ‘judenfrei’ opgeleverd willen krijgen. Nederzettingen van Joden die daar wijngaarden hebben geplant en erop rekenen dat de Here, de God van Israël, Zijn woord waar zal maken: ‘Zij zullen van de vrucht genieten.’

‘Ik, de God van Israël zal hen niet verlaten .... . Ik zal de woestijn maken tot een waterpoel, het dorre land tot waterbronnen. Ik zal in de woestijn de ceder zetten, de acacia, de mirt en de oliehoudende boom. Ik zal in de wildernis de cipres plaatsen, samen met plataan en dennenboom, opdat men ziet en erkent, bedenkt en tevens inziet dat de hand van de Here dit gedaan heeft, en de Heilige van Israël het geschapen heeft’ (Jes. 41:18-20).

Het bomenprogramma van het Joods Nationaal Fonds is wereldberoemd. Honderden miljoenen bomen zijn geplant in Israël. Men is nu bezig de Negev-woestijn klaar te maken voor minstens 250.000 Joodse mensen, nieuwe immigranten en andere Israëli’s. Onder de Negev is een grote watermassa. Brak water, maar wel geschikt voor visvijvers. Een aantal is al aangelegd. De Schepper van hemel en aarde heeft voor Zijn plan om de aarde weer onder zijn heerschappij te brengen een volk en ook een land gekozen. Daarom is Hij de God van Israël. Het land Israël, het volk Israël en de God van Israël zijn niet te scheiden. Ze horen bij elkaar.

Dit met toestemming ingekorte artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2019

Bron: Volledige artikel

 Zie ook: Nieuws artikel