Onze Vader in de hemel, rotsvaste steun en verlosser van Israël, zegen de Medienat Israël, de staat Israël, het ontluikend begin van onze verlossing. Neem haar onder Uw liefderijke beschutting en spreid Uw beschermende vrede erover uit. Zend Uw licht en Uw waarheid aan hen die er aan het hoofd staan, zijn ministers en adviseurs en leid hen door goede raad die van U komt. Maak sterk de verdedigingsmachten van ons heilig land. O God, verschaf hun hulp en bekroon hen met de lauwerkrans der overwinning. Geef vrede in het land en voortdurende vreugde voor zijn bewoners.

Denk toch aan onze broeders, heel het huis Israël, in welke landen van de verstrooiing zij ook mogen zijn. Breng hen spoedig naar Uw stad Sion, naar Jeruzalem, de zetel van Uw Majesteit, zoals het in de Tora van uw dienaar Mozes beschreven staat:

“Al zou je ook uitgestoten zijn tot aan het eind van de hemel, dan zal de Eeuwige, je God, je vandaar verzamelen, je vandaar weghalen en je brengen, naar het land dat je voorouders in bezit hadden en dat jij zult bezitten. Hij zal het je goed laten gaan en zal je nog talrijker maken dan je voorouders. De Eeuwige, je God, zal alle beletselen van je hart en van dat van je nakomelingen verwijderen om van ganser harte en met heel je ziel van de Eeuwige, je God, te houden, zodat je kunt leven” (Deut. 30:4-6).

Verenig ons in een gevoel van liefde en ontzag voor U om alle geboden van Uw Tora nauwgezet op te volgen. Zend ons spoedig de nakomeling van David, de ware Messias, om hen die de eindtijd van zijn verlossing afwachten te bevrijden. Verschijn in de volle pracht en macht van Uw Majesteit aan alle aardbewoners, zodat ieder bezield wezen het zal verkondigen:

“De Eeuwige, de God van Israël is Koning en Zijn koningschap strekt zich uit over het heelal.” Amen, Sela.

Dit gebed staat in de siddoer, het Joodse gebedenboek, en wordt wereldwijd elke sjabbat en op elke feestdag in de synagoge gebeden

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van mei 2018