De onderstaande getuigenissen zijn van een aantal van de 200 - overwegend Joods-christelijke - deelnemers aan de internationale conferentie van de International Hebrew Christian Alliance van 17-24 juli 1931 in Engeland.

Dr. Barta

Als Jood die in de Messias gelooft ben ik in de eerste plaats Joods, een zoon van het oude volk Israël. Ik houd van dat volk, in wiens ethische en morele atmosfeer ik man werd. Ik schaam me niet voor de benaming 'Jood'. Ik ben er trots op, voor zover het juist is om trots te zijn op iets dat geen eigen verdienste is maar goddelijk voorrecht. Het Joodse volk is immers door Gods genade wat het is: drager van Gods geopenbaarde wil tot in eeuwigheid.

Maar ik heb ook een andere schat, een fonkelende diamant; mooier dan ik kan bevatten: Ik ben een Jood die in de Messias gelooft. In Hem heb ik mijn redder gevonden, voortgekomen uit de stam Juda, degene over wie onze profeten eeuwenlang hadden gesproken. Ik vond Hem niet in de gezuilde kathedraal van de geschiedenis, een beroemd persoon uit een vervlogen tijd, door de kunst onsterfelijk gemaakt. Ik vond hem als een aanwezige, levende, dynamische kracht in mijn leven. En vanaf het moment dat Hij mijn hart binnenkwam, leerde ik Hem liefhebben.

Ik heb iemand gevonden die mij nader komt dan een broer. Hij is een betrouwbare gids op de moeilijkste paden. Hij is mijn trooster bij teleurstellingen en zorgen maar ook deelgenoot van mijn vreugden. Wanneer ik ten einde raad ben is Hij mijn hoop en mijn kracht. Daarom houd ik van Hem en noem ik mezelf een Jood die in de Messias gelooft.

Geboorte 28 sept. 1871, overlijden 17 Juli 1950 (leeftijd 78 jaar)

de wet door Mozes is gegeven, maar de genade en de waarheid door Jezus Christus zijn gekomen.

 
Miss Aronstein

Vanaf mijn jongste jaren voelde ik een verlangen naar God en naar een heilig leven. Want zonder heiligheid kon ik God niet ervaren. Ik zag alleen een heilig leven in mijn eigen kracht. Het gelukkigst was ik altijd aan het eind van Grote Verzoendag.

Nu weet ik dat “de wet door Mozes is gegeven maar de genade en de waarheid door Jezus Christus zijn gekomen.” Hij verzadigt mij, iedere dag

 

Mr. A. Nathan

De Messias betekent alles voor me. Ik werd tien jaar geleden bekeerd. Daarvóór was het droevig gesteld met me; thuis ging het niet goed. Maar ik kwam in contact met christelijke vrienden, die me lieten zien hoe het christelijke leven er in de praktijk uitziet. Ik was getroffen door de aantrekkelijkheid van het christendom voor mij als Jood. Ik merkte dat ik dichter bij de Messias kwam, en besloot uiteindelijk om mijn leven aan Hem te geven.

 

Rev. Dr. Arnold Frank
Rev Dr Arnold Frank
Rev Dr Arnold Frank

 “De Messias is voor ons geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging en verlossing”, zoals geschreven staat in 1 Kor. 1.

Zonder de Messias zou ik geen kracht hebben, noch kennis van God. Hij heeft voor mij vergeving, rechtvaardigheid en een gerust geweten bewerkstelligd.

Hij is mij tot heiligheid gemaakt. Zonder hem zou ik geen goede stap kunnen zetten.

Jezus zei: “Ik ben gekomen opdat zij leven zouden hebben”. Zonder hem zou ik geen leven hebben en zou het leven mij tot een last zijn.

Ik heb aan Joden en aan niet-Joden geprobeerd duidelijk te maken dat wat de zon is voor de aarde, Jezus is voor mij. 

Biografie Dr. Arnold Frank

 
Mrs. De Wolff

Met Paulus kan ik zeggen: “Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is Gods reddende kracht voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.”

Ik bracht mijn jeugd door in Warschau. In mijn geboorteland hoorde ik te laat over de naam van Jezus. Op een dag kreeg ik een Nieuw Testament van Joodse zendelingen op het marktplein. Ik wist niet van het bestaan van een dergelijk boek en was zeer geïnteresseerd. Toen mijn moeder het zag, mijn ouders waren erg vroom, pakte ze het van me af en zei: “Dit is een onrein boek.” Ik was vijftien en had een des te groter verlangen om het te lezen. Waar kon ik dat boek krijgen? Ik bad ervoor.

In Engeland nodigde een zendeling me uit naar het zendingshuis van de Mildmay Mission. Daar las hij me voor uit Jesaja, over een Messias die geboren zou worden. Hij gaf me wat literatuur en ik las hetzelfde als indertijd. De zon begon te schijnen.

Nu, dertig jaar later, kijk ik terug op mijn leven met de Messias. De eerste vijf jaar was ik een discipel in het geheim, maar ik kon het niet langer voor me houden. Wat de Messias me gaf was vrede. Hoe had ik als jong meisje daarnaar verlangd, zonder het te krijgen!

Ik wil niet meer achterom kijken, naar mijn gemaakte fouten, maar ik richt me erop de wedloop te lopen die voor me ligt.

 

Rev. D.J. Newgewirtz (1872 - 1947)

Ons volk zou de Messias vinden, geloof ik, wanneer zij het Mozaïsch Jodendom zou volgen in plaats van de traditie. “Als u Mozes geloofde, zou u mij geloven”, zegt Jezus. Door Gods genade vond ik de Messias in de boeken van Mozes. Maar ik vond hem meer in het Nieuwe Testament. En doordat ik Hem gevonden heb, ben ik wat ik ben.

Biografie David John Newgewirtz

 

Mrs. Soman

Ik ben het oneens met degenen die negatief spreken over het jodendom. Mijn jodendom was een gelukkige, heerlijke, fantastische periode in mijn leven. Elk contact met de Thora was mystiek en tegelijk écht en orthodox.

Het is ook niet zo dat het jodendom geen liefde kent, integendeel. Alleen begint het jodendom aan de verkeerde kant, bij de mens, die zijn eigen redding moet bewerken, zonder die ooit te krijgen.

Ik leerde dat in het christelijk geloof God het initiatief neemt. Jezus zegt: “Ik ben de goede herder”. Met de eenwording met de Messias is niets te vergelijken. Hij is de dageraad uit de hemel. Het is van boven naar beneden en dán pas van beneden naar boven.

 

Rev. Dr. Aaron Philip Gold-Levin (1883-1932)
Rev Dr Aaron Philip Gold Levin
Rev Dr Aaron Philip Gold Levin

 Ik verkeer in de omstandigheid dat slechts één van mijn ouders Joods was. Maar ik werd gevormd binnen het orthodoxe jodendom. Het jodendom heeft veel goeds in zich, maar in de Messias heb ik zaken gevonden die het jodendom mij niet kon geven.

Zo ontdekte ik dat de Messias het licht van de wereld is. En nadat ik tot Hem gekomen was, vond ik in Hem de hoogste vorm van goddelijkheid en van menselijk leven. Hij is de belangeloze verlosser van alle vormen van menselijk falen. Hij is de heerser over het opmerkelijkste rijk dat de wereld ooit gekend heeft, een rijk van zo'n 2000 jaar oud. Hij is altijd de hersteller van orde, overal waar hij gehoorzaamd wordt. Hij bevrijdt de mens van elke vorm van religieuze tirannie. Bovendien is hij de emancipator van vrouwen. Hij behandelde hen met respect, en een vrouw werd de moeder van mijn Messias en van die van jou. 

Biografie in Hebrew Christian, april 1932

 

Rev. H. Cooper
Rev H Cooper
Rev H Cooper

Ik kwam tot de Messias toen ik net achttien was. Achteraf realiseer ik me dat een honger in mijn hart de verborgen drijfveer was geweest. Deze honger was nog verergerd door mijn emigratie van Polen naar Engeland.

In die tijd werd ik in beslag genomen door het zionisme. Ik sprak veel met de heer Bendor Samuel[1], die ik probeerde terug te winnen voor het jodendom. Ik kreeg een Nieuw Testament. Dat de schrijvers ervan Joods waren, maakte grote indruk op me. Het was met name hun geloof, niet zozeer hun woorden. Uiteindelijk capituleerde ik.

In de Messias vond ik wat ik nergens anders had gevonden. Mijn ervaring kan ik het beste vergelijken met een brandglas. Wanneer je een vergrootglas houdt tussen de zon en een brandbaar voorwerp vat dit vlam. Maar als je het op de maan of de sterren zou richten, gebeurt er niets. Mijn vroegere contact met rabbijnen en heiligen had mij onveranderd gelaten. Maar nadat ik naar Jezus was gegaan had ik vlam gevat.

Biografie Rev H. COOPER

 
De heer M. Spalenice

Ondanks dat ik ben gevormd binnen het Talmoedisch jodendom, was mijn beeld van God abstract. Hij was als een schaduw, altijd aanwezig, maar als ik dichterbij probeerde te komen, ging Hij van me weg. Ik had ook het gevoel dat Hij als een machine was, onpersoonlijk.

Nadat ik tot Jezus was gekomen, voelde God als een vriend. Ik kan geen precies tijdstip geven, maar ik had het gevoel dat God dichtbij was gekomen. Ik was een nieuw schepsel geworden.

God kwam naar een arme zondaar zoals ik, en ik probeer te leven naar wat Hij me heeft laten zien.

 

Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven ...

 
S. Unger

“Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven ...” - Joh. 5:46. Deze uitspraak van Jezus geeft een antwoord op de vraag wat ik in de Messias gevonden heb. In de Messias heb ik geloof in de geschriften van Mozes gevonden. In hem heb ik geloof in het jodendom gevonden. Hij is het volledige antwoord op het geheim van het jodendom. De Heer Jezus laat me zien wat het betekent dat ik een jood ben en geeft betekenis aan het volk waarvan ik deel uitmaak. Hij is de volheid van mijn leven. Zaken die ik achter me liet als betekenisloos, dode rituelen uit een glorierijk maar bijgelovig verleden, glanzen nu met hoopgevende en levende betekenis. De Havdalah, Kiddoesj, Pesach, de Thora, alle spreken zij me nu van een levende God, een verlosser, van de God die mij gevonden heeft en die van me houdt. Meer precies: in de Heer Jezus, de Messias, vond ik verzoening en gemeenschap met Elohee Jisraeel[2], zoals een vader met zijn kind. In het lam van God heb ik de kus van God mijn Vader ervaren, de Av Horachamen[3]; degene die mij liefheeft en zoveel voor mij heeft gedaan. Zijn rechtvaardigheid en mijn vrede hebben elkaar omhelsd. In Jezus de Messias heb ik alles gevonden dat ik kan begrijpen van een almachtige God.

 

Dr. Max Reich (1867-1945)
Dr Max Reich
Dr Max Reich

Wanneer ik de geschiedenis van Israël overzie, is het voortbrengen van de Messias het doel ervan. Het Jodendom zegt me dat ik me naar God moet uitstrekken, wat ik niet kan. In het christelijk geloof is het God die zich naar míj uitstrekt. Dat het Gód is die de mens opzoekt, verzadigt mijn ziel tot op de bodem en in dat mysterie probeer ik steeds dieper door te dringen.

Biografie Max Isaac Reich

 

 

 

 

 [1] Elijah Bendor-Samuel (1870-1956). Deze werd geboren in een orthodox-joodse familie in Kovno, Litouwen. Nadat hij tot geloof in de Messias was gekomen, ging hij naar Engeland. Hij volgde David Baron op als directeur van de Mildmay Mission to the Jews (nu Messianic Testimony).

[2] De God van Israël

[3] De zich ontfermende God

Conferentiegangers 1931De derde internationale conferentie (juli 1931)

Bron: The Hebrew Christian, oktober 1931.

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van juli/augustus 2023