Op een keer werd er door de Sjabbat en het Chanoekafeest een discussie gevoerd. De Sjabbat keek geringschattend naar Chanoeka en zei dat deze het jongste lid van de familie der feesten was. En dat aan hem, de Sjabbat, het eerstgeboorterecht toekwam omdat de Schepper uitrustte op hem en hij zo de eerste feestdag werd.
Daarop gaf Chanoeka ten antwoord: “Met Sjabbat zegt men geen halleel (Ps. 113-118), met Chanoeka daarentegen zegt men acht dagen lang halleel. Op de Sjabbat worden maar enkele kaarsen aangestoken, maar met Chanoeka steekt men elke dag een kaars meer aan en het licht wordt steeds sterker. Bovendien herinnert Chanoeka aan de dag waarop het heilige land van afgoderij gezuiverd was,

Paul Stam

Mij is gevraagd na afloop van de jaarvergadering van Hadderech, om een stukje voor in ons blad te schrijven over hoe Israël leeft onder de Friezen.
Sinds 2007 wonen wij in Friesland. De mensen vroegen zich af of het wel verstandig zou zijn. Jullie, zo diepgelovig orthodox en dan naar het vrijzinnige Friesland. Friesland was mij niet vreemd.

Het bestuur.

Op 24 oktober was het precies 90 jaar geleden dat de voorloper van Hadderech, de Nederlandse vereniging van Joden-Christenen, werd opgericht. Een mooie gelegenheid om in het komend jaar regelmatig terug te kijken. Zo beschreef Hadderech-lid Wil Meijers-de Kadt 50 jaar geleden het onvermogen van de officiële kerk om in het bestaan van de staat Israël een teken te zien van Gods trouw aan zijn beloften aan onze aartsvaders. Helaas is deze situatie alleen maar verslechterd. Te vrezen valt dat alleen de wederkomst van de Messias als ‘koning der Joden’ te Jeruzalem de ogen zal openen. Hopelijk is dat heel binnenkort! 

90 jarig jubileum

Thea Ornstein

Een dubbel jubileum! Naast het 70-jarig bestaan van Israël hebben we nog iets moois te vieren dit jaar: het 90-jarig bestaan van onze vereniging! Op 24 oktober 1928 werd in Utrecht de Nederlandse Vereniging van Joden-Christenen opgericht.
Hoewel vast en zeker bij velen bekend een kort overzicht van het ontstaan en de geschiedenis daarna. Tijdens de komende algemene ledenvergadering 3 november volgende maand hoop ik hier verder op in te gaan.

Welkom in Israël

Ruth Schulte-Akker

“Zou je hier willen wonen?” Na mijn paspoort grondig bekeken te hebben, kijkt de douanebeambte me vragend aan. Het is oktober 2011 en ik sta aan het begin van mijn eerste verblijf in Israël. Gezien de strenge controles om het land in en uit te komen had ik vragen verwacht, maar deze vraag verrast me. Welkom in Israël voel ik me zeker.

De reis die ik ga maken is niet zomaar een reis, maar een studiereis van ruim twee weken. Aan het eind van deze reis

drs. Ernst Boogert

Redactie

“Er breekt een ontzagwekkende Grote Verzoendag aan waarop elke Jood de Here Jezus Christus zal omhelzen.” Dit zei de Nieuwtestamenticus drs. Ernst Boogert onlangs op een bidstond voor Israël in Katwijk aan Zee, georganiseerd door de Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Boogert kwam tot deze overtuiging vanuit Romeinen 11:26: “En zo zal heel Israël zalig worden”. Volgens de promovendus aan de PThU citeert Paulus hier Jesaja 45:25: “Echter in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.”

De jeugdige theoloog voegde hieraan toe:

UNRWA logo

Het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is een unieke organisatie. Het is het enige VN-orgaan dat zich specifiek met één categorie vluchtelingen bezighoudt, namelijk de groep Arabieren die in 1948 ten tijde van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog op drift is geraakt. Tijdens die oorlog zijn over en weer wreedheden begaan, maar vergeleken met de wreedheden tijdens de afscheiding van Pakistan van India – ook in 1948 – gaat het om peanuts.

Het bestuur van Hadderech wenst u allen een sjana tova voor 5779!

Thea Ornstein (voorzitter)

De verkondiging van de eeuwigdurende heerschappij van God staat centraal op Rosj Hasjana, dat van `s avonds 9 tot `s avonds 11 september gevierd wordt. Hierbij worden de malchiot, een reeks Bijbelteksten over de goddelijke soevereiniteit, gebruikt. De zichronot-teksten roepen herinneringen op aan de uitreddingen door God in het verleden.

Hij, de alwetende Rechter, zal op deze ontzagwekkende dag rechtspreken. Om zowel de goddelijke heerschappij te benadrukken als Zijn genade wordt op de ramshoorn geblazen.

Het van oorsprong Israëlische bedrijf TIPA heeft dun plastic weten te fabriceren dat volledig afbreekbaar is. Dit verpakkingsmateriaal desintegreert in water, koolzuurgas en organisch materiaal dat door bacteriën afgebroken wordt. “Er bestaat geen technologie om dun plastic te recyclen. Als we dun plastic samen met plastic flessen weggooien, laten de recyclingfabrieken het ongemoeid; de flessen worden machinaal eruit verwijderd en wat overblijft wordt als afval gedumpt,” legt Merav Koren uit. Zij is marketingdirecteur voor TIPA, een van oorsprong Israëlisch bedrijf,

Voor Rosj Hasjana zocht rabbi Levi Jitschak van Berditsjev een geschikt iemand om in zijn leerhuis de sjofar te blazen. Vele sjofarblazers meldden zich aan om voor deze eer in aanmerking te komen. Eén voor één bewezen ze hun kennis van de geheimen van het sjofar blazen, zoals die van oudsher zijn overgeleverd. Maar niet een van hen stond de tsaddiek aan.

Op een dag meldde zich opnieuw een sjofarblazer aan. De tsaddiek vroeg waaraan hij dacht op het moment dat hij de sjofar stak. De man antwoordde: “Rabbi! Ik ben een eenvoudige jood en de geheimen van onze leer ontgaan me. Maar ik heb drie dochters die aan trouwen toe zijn. En als ik de sjofar steek, denk ik: “Heer der wereld, hier sta ik, en ik doe Jouw wil, want ik houd de mitswa van het sjofarblazen. Doe Jij nu ook mijn wil en help me mijn dochters uit te huwelijken!”

Zei rabbi Levi Jitschak: “Jij moet in mijn leerhuis sjofar blazen.”

Uit: Een vleugje paradijs van Eli Whitlau

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van september 2018

Citaten

Als de critici die stellen dat weinig dat aan de Messias wordt toegeschreven echt van hem is gelijk hebben, hoe kan dan zo’n zwakke Jezus de belangrijkste beweging van de mensheid voortgebracht hebben?


(Dr. Alfred Ederheim, Joods-christelijke 19e eeuwse geleerde)