Special in Uniform is een innovatief programma dat jongeren met een handicap integreert in de Israel Defense Forces (IDF) en helpt hen voor te bereiden op een loopbaan na de legerdienst. Het programma is opgericht om iedereen het recht te geven zijn potentieel te benutten en geaccepteerd te worden in de maatschappij, ongeacht eventuele handicap. Special in Uniform gaat verder dan de muren van IDF-bases, waardoor zijn afgestudeerden op zinvolle manieren integreren in het personeelsbestand en de Israëlische samenleving.

Website: Special in Uniform

Koheen Gadol (hogepriester)

Dr. Pieter A. Siebesma

In Brooklyn, New York, werd onlangs een nieuwe uitgave van de Hebreeënbrief gepresenteerd. Het betreft een Hebreeuws-Jiddische uitgave die tot stand kwam onder leiding van ons sympathiserend lid Pieter Siebesma. In het IB-magazine zegt hij hierover: “Het idee voor deze uitgave ontstond naar aanleiding van een conferentie in Brooklyn waar ik samen met Christian Stier begin 2018 was.

In het kloppend hart van het ultraorthodoxe jodendom stonden we met verschillende organisaties stil bij de vraag: Wat kunnen we doen voor de charediem (ultraorthodoxe Joden)? Er bleek een groot gebrek te zijn aan klein materiaal in het Jiddisch. Ik schrijf ‘klein’ omdat de sociale controle in deze kringen extreem groot is en men een dergelijke uitgave liever onopgemerkt meeneemt (….).

Volgens een recent rapport van het Israëlische Bureau of Statistics wonen ongeveer 175.000 christenen in het Heilige Land, waardoor zij 2% van de bevolking vormen. Van die 175.000 is 77,7% Arabisch. In 2017 groeide de christelijke bevolking in Israël met 2,2%. Dit groeipercentage is een stijging ten opzichte van de 1,4% in 2016. De meeste christenen in Israël, 70,6% van hen, wonen in het noorden van het land.

Op een keer werd er door de Sjabbat en het Chanoekafeest een discussie gevoerd. De Sjabbat keek geringschattend naar Chanoeka en zei dat deze het jongste lid van de familie der feesten was. En dat aan hem, de Sjabbat, het eerstgeboorterecht toekwam omdat de Schepper uitrustte op hem en hij zo de eerste feestdag werd.
Daarop gaf Chanoeka ten antwoord: “Met Sjabbat zegt men geen halleel (Ps. 113-118), met Chanoeka daarentegen zegt men acht dagen lang halleel. Op de Sjabbat worden maar enkele kaarsen aangestoken, maar met Chanoeka steekt men elke dag een kaars meer aan en het licht wordt steeds sterker. Bovendien herinnert Chanoeka aan de dag waarop het heilige land van afgoderij gezuiverd was,

Paul Stam

Mij is gevraagd na afloop van de jaarvergadering van Hadderech, om een stukje voor in ons blad te schrijven over hoe Israël leeft onder de Friezen.
Sinds 2007 wonen wij in Friesland. De mensen vroegen zich af of het wel verstandig zou zijn. Jullie, zo diepgelovig orthodox en dan naar het vrijzinnige Friesland. Friesland was mij niet vreemd.

Het bestuur.

Op 24 oktober was het precies 90 jaar geleden dat de voorloper van Hadderech, de Nederlandse vereniging van Joden-Christenen, werd opgericht. Een mooie gelegenheid om in het komend jaar regelmatig terug te kijken. Zo beschreef Hadderech-lid Wil Meijers-de Kadt 50 jaar geleden het onvermogen van de officiële kerk om in het bestaan van de staat Israël een teken te zien van Gods trouw aan zijn beloften aan onze aartsvaders. Helaas is deze situatie alleen maar verslechterd. Te vrezen valt dat alleen de wederkomst van de Messias als ‘koning der Joden’ te Jeruzalem de ogen zal openen. Hopelijk is dat heel binnenkort! 

90 jarig jubileum

Thea Ornstein

Een dubbel jubileum! Naast het 70-jarig bestaan van Israël hebben we nog iets moois te vieren dit jaar: het 90-jarig bestaan van onze vereniging! Op 24 oktober 1928 werd in Utrecht de Nederlandse Vereniging van Joden-Christenen opgericht.
Hoewel vast en zeker bij velen bekend een kort overzicht van het ontstaan en de geschiedenis daarna. Tijdens de komende algemene ledenvergadering 3 november volgende maand hoop ik hier verder op in te gaan.

Welkom in Israël

Ruth Schulte-Akker

“Zou je hier willen wonen?” Na mijn paspoort grondig bekeken te hebben, kijkt de douanebeambte me vragend aan. Het is oktober 2011 en ik sta aan het begin van mijn eerste verblijf in Israël. Gezien de strenge controles om het land in en uit te komen had ik vragen verwacht, maar deze vraag verrast me. Welkom in Israël voel ik me zeker.

De reis die ik ga maken is niet zomaar een reis, maar een studiereis van ruim twee weken. Aan het eind van deze reis

drs. Ernst Boogert

Redactie

“Er breekt een ontzagwekkende Grote Verzoendag aan waarop elke Jood de Here Jezus Christus zal omhelzen.” Dit zei de Nieuwtestamenticus drs. Ernst Boogert onlangs op een bidstond voor Israël in Katwijk aan Zee, georganiseerd door de Stichting Herleving Gebed voor Israël.

Boogert kwam tot deze overtuiging vanuit Romeinen 11:26: “En zo zal heel Israël zalig worden”. Volgens de promovendus aan de PThU citeert Paulus hier Jesaja 45:25: “Echter in de Heere zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Israël.”

De jeugdige theoloog voegde hieraan toe:

UNRWA logo

Het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) is een unieke organisatie. Het is het enige VN-orgaan dat zich specifiek met één categorie vluchtelingen bezighoudt, namelijk de groep Arabieren die in 1948 ten tijde van de Israëlische onafhankelijkheidsoorlog op drift is geraakt. Tijdens die oorlog zijn over en weer wreedheden begaan, maar vergeleken met de wreedheden tijdens de afscheiding van Pakistan van India – ook in 1948 – gaat het om peanuts.

Citaten

Jezus Christus werd als Koning van Israël bekend gemaakt door de engel bij de aankondiging (aan Maria): “God de Heere zal Hem het koninkrijk van zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid (Luk. 1: 32 en33)”. Heeft Maria aan deze woorden een zogenaamd geestelijke zin kunnen hechten? Of is er nadien een andere engel gekomen om voor latere tijden de letterlijke zin van deze woorden weg te nemen?


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)