Charles Lee Feinberg

Charles Lee Feinberg

In het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Habakuk lazen we hoe ontzet de profeet was over Gods wegen met zijn volk Israël. Habakuk had zich eerst beklaagd over het wijdverbreide onrecht in Juda: “Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U ellende?” Daarop had de Heere geantwoord dat Hij hiervan wist en dat Hij spoedig hierover zou oordelen door de Babyloniërs.
Wanneer de profeet hoort wie de roede van Gods toorn zal zijn, raakt hij nog meer van streek, omdat God een minder rechtvaardige natie dan Israël uitkiest om zijn volk terecht te wijzen: “Waarom aanschouwt U wie trouweloos handelen, zwijgt U, wanneer een goddeloze hem verslindt die rechtvaardiger is dan hijzelf?”
Maar omdat God de eerste vraag van de profeet beantwoord heeft, vertrouwt Habakuk erop dat Hij dat ook zal doen met dit, voor hem, grotere probleem.

Charles Lee Feinberg

Charles Lee Feinberg

De Amerikaan Charles Lee Feinberg (1909-1995), bij leven professor semitische talen en Oude Testament, schreef commentaren op vrijwel alle profetenboeken van het O.T.. Hij zag het als zijn opdracht om dit grootste en moeilijkste gedeelte van de Bijbel toegankelijk te maken voor gewone mensen. We kozen voor het boek Habakuk omdat deze profeet net als wij in een crisissituatie leefde.

Tien van de twaalf stammen van Israël zijn weggevoerd. Koning Jojachim zit op Davids troon en wordt door Jeremia, een tijdgenoot van Habakuk, ervan beschuldigd het recht op grote schaal te schenden. En de Babyloniërs, die uit zijn op de wereldheerschappij, zijn in aantocht.

Om de tekst van de Thora aan te wijzen wordt een zilveren jadje gebruikt in de synagoge

Thea Ornstein

Jezus en het Oude Testament

Het Oude Testament was de enige Schrift van Jezus, en ook van de vroegste kerk. Het omvat 75% van onze Bijbel. Heel veel uitspraken van Hem verwijzen naar het Oude Testament, zoals bijvoorbeeld Math 5:17, waar staat: “Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen.”
In beide Testamenten ontmoeten we dezelfde God, de Schepper van hemel en aarde die talloze keren heeft gesproken tot de vaderen en de profeten maar, in het laatst der dagen zegt Paulus, ook tot ons in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft, Gen 1:1,2 en 3.

Dick Stichter

Ds. Dick M. Stichter

De Bijbel is niet alleen het boek waarin we de Here God leren kennen en ontdekken wat Hij van de mens vraagt. - Of beter wat Hij de mens wil geven. Want van de mens wordt niets gevraagd dat hij niet eerst gekregen heeft. - Het is ook het geschiedenisboek van de mensheid. We lezen hoe het begint met het paradijs en hoe de mens door ongehoorzaamheid eruit verdreven wordt en hoe de Here God de mensheid uiteindelijk het paradijs weer teruggeeft. Al de profeten in het Oude Testament maar ook het Nieuwe Testament spreken over dit openbaar worden van Gods Koninkrijk op aarde.

In dit artikel willen wij er de aandacht op vestigen dat dit rijk niet door menselijke activiteit tot stand gebracht wordt, maar door de komst van de Messias als koning van Israël.

Ds. Willem J. J. Glashouwer

Ds. Willem J. J. Glashouwer

Wanneer de Bijbel spreekt over ‘de eindtijd’ of ‘het laatste der dagen’ bedoelt ze de eindfase van deze periode van de wereldgeschiedenis. Daarna komt de volgende periode. Dus niet het einde van de wereld, maar de 'persweeën' die vooraf gaan aan de geboorte van de nieuwe baby. Gods grote einddoel is de komst van het Koninkrijk, en de komst van de Koning van dat Koninkrijk. Dit einddoel is de magneet die dwars door alles heen de geschiedenis trekt. Een trekkende en stuwende kracht naar het einde, naar 12.00 uur. En daar doorheen naar een nieuw begin.

Want de aarde zal vol zijn van kennis van de Here, zoals de wateren de zee bedekken (Jes. 11:10)

David Baron

Na de beschrijving van het lijden van de Messias in Jesaja 53 begint met het tiende vers de ontvouwing van diens heerlijkheid: “En de chefets van de Heere (חפץ יהוה) zal hij tot stand brengen.” De meeste vertalingen geven chefets weer met wil of voornemen: Gods wil of voornemen zal de Messias door zijn offer realiseren. David Baron vertaalt chefets met good pleasure, welbehagen, of eigentijdser: vreugde, plezier. In dit artikel kozen we voor ‘vreugde’ maar u mag evengoed ‘plezier’ lezen (red.).

David Baron

In het boekje ‘Israels inalienable possessions’ (1906) beschrijft David Baron de rijkdommen die Israëls uitverkiezing met zich meebracht en waar God nooit op teruggekomen is. ‘‘Onherroepelijk’’ noemt Paulus ze in Rom. 11:29. Volgens Baron zijn deze rijkdommen evenzoveel redenen om ook vandaag nog belang te stellen in het Joodse volk en hen lief te hebben. In Rom. 9:4 en 5 worden ze opgesomd. Negen in totaal:

Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Messias voortgekomen.

Volledige versie

Rick Lanser M. Div.

Bij het bezoeken van diensten rond de kerstdagen hebt u waarschijnlijk gemerkt dat het Bijbelse beeld van de pasgeboren koning van de Joden verschilt van het beeld dat in de verkondiging en kerstliederen meestal naar voren komt. Datzelfde was de Amerikaanse Bijbelwetenschapper Rick Lanser opgevallen. Naar aanleiding van het geliefde kerstlied ‘What child is this’ bespreekt hij dit merkwaardige verschijnsel. Hij onderzocht welke voorstelling de wijzen uit het Oosten vermoedelijk hadden van de nieuwe koning van de Joden die zij in het verre Israël wilden gaan aanbidden en roept ons op om onze kerstvieringen meer in overeenstemming met de Bijbel te brengen (red.).

Welk beeld hadden de wijzen uit het Oosten van de nieuwe koning van de Joden?

Bij het bezoeken van diensten rond de kerstdagen is u misschien wel eens opgevallen dat het Bijbelse beeld van de pasgeboren koning van de Joden verschilt van het beeld dat in de verkondiging en kerstliederen meestal naar voren komt.

Naar aanleiding van het geliefde kerstlied ‘What child is this’ bespreekt de Amerikaanse Bijbelwetenschapper Rick Lanser dit merkwaardige verschijnsel. Hij onderzocht welke voorstelling de wijzen uit het Oosten vermoedelijk hadden van de nieuwe koning van de Joden die zij in het verre Israël wilden gaan aanbidden en roept ons op om onze kerstvieringen meer in overeenstemming met de Bijbel te brengen.

Klik hier voor de verkorte versie

 

What Child is This?

Citaten

Wie is wijs? Die van anderen leert. Wie is een held? Die zijn driften beteugelt. Wie is rijk? Die van vreugde vervuld is om zijn deel. Wie wordt geëerd? Wie de mensen eer geeft..


(Pirkee Avot, Spreuken der Vaderen)