Om onze doelstelling te bereiken geven we een maandblad uit en komen we twee keer per jaar bij elkaar. Een keer op de zaterdag voor het christelijke paasfeest om gezamenlijk de uittocht uit Egypte te gedenken en aansluitend op zondagochtend om de opstanding van Jesjoea uit de dood te vieren..
 
Op de jaarlijkse ledenvergadering, welke in oktober of november wordt gehouden, brengt het bestuur verslag uit over de toestand van de vereniging en over de werkzaamheden in het afgelopen verenigingsjaar; tevens doet het bestuur dan verantwoording van zijn financieel beheer. Tevens worden praktische zaken betreffende de vereniging besproken.

Seder viering

Marianne Hoogendoorn-Gravesteijn

Ook dit jaar heeft de Almachtige ons weer bevrijd uit Egypte. Dit hebben we met elkaar heerlijk herdacht en gevierd, via Zoom. Vooraf kregen we instructie om de feesttafel in te richten met o.a. het zoute water, charouses, het bitter kruid, de matzes en de wijn.

Simeon Klompmaker en Asaf Pelled waren de chazans die ons professioneel en muzikaal door de (vooraf toegestuurde, verkorte) Haggadah leidden.

Aritha Vermeulen

Aritha Vermeulen

De Chanoekaviering van Hadderech viel op 12 december. Thea begon de online-meeting met een inleidend praatje en gebed. Daarna gaf ze het woord aan Asaf, die de kaarsen van de menora aanstak en de zegen uitsprak. Aan de hand van kleurige plaatjes vertelde hij het verhaal van Chanoeka. Ik vond het heel boeiend. Aan het eind wist ik waarom Chanoeka een oliefeest bij uitstek is. God liet op een wonderlijke manier zien dat hij weer bij Zijn volk woonde. De lamp in de tempel brandde weer.

ALV zoom meeting

Edo Loenen

Vanwege het Covid-19-virus moest deze vergadering met Zoom online plaatsvinden. Een 22-tal leden, soms met partner erbij, kon elkaar zien en spreken via het beeldscherm.

Na wat technische informatie en gebruikstoelichting door Otto opent onze voorzitter Thea de vergadering met een hartelijk welkom aan iedereen. Na het vermelden van de leden die zich afgemeld hebben, wordt begonnen met gebed en om een zegen gevraagd over deze bijeenkomst.

Lasjana habba’a bieroesjalajiem!

Thea Ornstein

Psalm 125: “Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen: zo is de Here rondom zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Van een vreemde overheersing, zoals er in mijn Bijbel boven deze psalm staat, kunnen we zeker spreken in deze tijd van een wereldwijde crisis. Een onzichtbare vijand waart rond, met verschrikkelijke gevolgen.

Algemene Leden Vergadering 2019

Ds. Sjaak Maliepaard

Er waren ruim 20 leden afgereisd naar de Pniëlkerk in Hilversum voor de algemene ledenvergadering op 26 oktober j.l.. Onze voorzitster Thea Ornstein heette ons allen welkom en las een lange lijst voor met namen van leden, die (helaas) zich hadden afgemeld. Hierna volgde de opening met gebed en een meditatie over Shalom. N.a.v. Jesaja 2:1-5. Het was een mooie, inhoudsvolle overdenking, waarover we aan de hand van enkele vragen nog doorgepraat hebben.

Op zaterdag 21 september verkenden 20 Hadderechianen Joods Deventer. Het zomerse weer werkte uitstekend mee maar we misten Siegfried Stranders, die er vorig jaar in Haarlem nog bij was.
Het startpunt was het Etty Hillesum Centrum, genoemd naar de beroemde inwoonster van Deventer, die op 30 november 1943 in Auschwitz werd omgebracht.

Kaap Doorn

Arie van den Heuvel

Het jaarlijkse Paaskamp viel dit jaar, in afwijking van voorgaande jaren, op vrijdag 19 en zaterdag 20 april in het vertrouwde conferentiecentrum Kaap Doorn. Bijzonder dit jaar was dat het die vrijdag ook Goede Vrijdag was en bovendien het begin van Pesach.

In de middag was onze gastspreker ds. Kees Kant, directeur van Christians for Israël International. De kern van zijn verhaal

Thea Ornstein

Op 3 november kwamen we met 29 man/vrouw naar de Pniëlkerk te Hilversum. Dit jaar droeg deze dag een extra feestelijk karakter vanwege ons negentigjarig bestaan.
Na alle hartelijke begroetingen heette de voorzitter iedereen welkom. De dankbaarheid en ook verwondering overheersten bij het terugblikken tijdens het voorwoord: wat zijn we rijk gezegend in al die lange jaren. Het werk kon steeds doorgaan, ook in moeilijke tijden. Dat er steeds mensen waren die zich hebben ingezet, vaak jarenlang, om de grondbeginselen van de vereniging uit te dragen in kleine en bredere kring en natuurlijk ook via ons maandblad.

Haarlem

Siegfried B. Stranders

Drieëntwintig personen verzamelden zich bij het Hotel ML in het centrum van Haarlem op 15 september jl.. Gelukkig ontdekte Gérard Pool op de valreep dat restaurant Stempels niet meer bestond. Nog bedankt Gérard! Na een kopje koffie/thee en een versnapering vertrokken we. Onze gids was Remmert Pels uit Haarlem.

Geschiedenis Joods Haarlem

In de Middeleeuwen hebben zich sporadisch Joden in Haarlem opgehouden. In 1605 deden enige Portugees-Joodse kooplieden een mislukte poging om zich in deze plaats te vestigen.

Citaten

Jezus Christus werd als Koning van Israël bekend gemaakt door de engel bij de aankondiging (aan Maria): “God de Heere zal Hem het koninkrijk van zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jacob koning zijn in eeuwigheid (Luk. 1: 32 en33)”. Heeft Maria aan deze woorden een zogenaamd geestelijke zin kunnen hechten? Of is er nadien een andere engel gekomen om voor latere tijden de letterlijke zin van deze woorden weg te nemen?


(Isaäc da Costa, Vijfentwintig stellingen over de nationale wederoprichting van Israël en de wederkomst van de Heere Jezus Christus in heerlijkheid, aangeboden aan de Vergadering van Evangelische Christenen te Parijs, in hun zitting van 30 augustus 1855)